Pielęgniarki i położne w związku z grypą A/H1N1 mają być szczepione. Zobacz rozporządzenie MZ. 4 KOMENTARZE.

Szczepienia pielęgniarek i położnych mają być wykonywane "przy użyciu szczepionki przeciw grypie sezonowej".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 grudnia 2009 r.
w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypyNa podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadza się metodę zapobiegania zakażeniu wirusem grypy, obejmującą przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko temu zakażeniu, zwanych dalej "szczepieniami ochronnymi".
2. Szczepieniom ochronnym podlegają osoby wykonujące zawód medyczny, oraz inne osoby współpracujące przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, które ze względu na specyfikę i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, mogą mieć styczność z grypą lub biologicznym czynnikiem chorobotwórczym wywołującym tę chorobę, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. Szczepienia ochronne są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciw grypie sezonowej.
4. Szczepienia ochronne nie obejmują osób zaszczepionych przeciwko grypie z użyciem szczepionki, o której mowa w ust. 3, od dnia 1 września 2009 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, u których wykonanie szczepienia ochronnego w tym terminie zostało udokumentowane.

 

§ 2.


Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych sprawuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
 

§ 3.


1. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, dokonuje przydziału szczepionek, o których mowa w § 1 ust. 3, w podziale na obszary działania poszczególnych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, w liczbie zapewniającej wykonanie szczepień ochronnych.
2. Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 

§ 4.


Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2010 r.
 

§ 5.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

MINISTER ZDROWIA


 

 


 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

 


 

Uwaga! Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 29 grudnia 2009 roku i w tym dniu weszło w życie! (Dz. U. Nr 223, poz. 1791 z dnia 29 grudnia 2009 roku).

Mariusz Mielcarek