Szpital zorganizuje "wewnetrzny konkurs na nowe stanowiska pielęgniarek-koordynatorek oddziałów szpitalnych". W szpitalu zawrzało. Redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych informuje o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowym zagadnieniu z 2008 roku. 2 KOMENTARZE.

Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie.

 

PAP w depeszy donosi, że dyrekcja szpitala w Dąbrowie Górniczej wydała w dniem 1 lutego 2010 roku zarządzenie zgodnie z którym, wśród pracowników szpitala zostanie zorganizowany wewnętrzny konkurs na nowe stanowiska pielęgniarek-koordynatorek oddziałów szpitalnych. Ponadto dyrekcja zamierza zastąpić stanowisko pielęgniarki naczelnej, stanowiskiem dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Może niezbędne argumenty w dyskusji w przedmiotowej sprawie pielęgniarki i położne ze szpitala w Dabrowie Górniczej zdobędą poprzez analizę poniższego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2008 roku.

Przedstawiam fragment uzasadnienia wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II OSK 666/08

"Skoro art. 44a ust. 1 ustawy wymaga, by stanowisko "naczelnej pielęgniarki" w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (poza wyjątkiem wskazanym w tym przepisie) obsadzane było w wyniku konkursu, a osoba ta winna legitymować się określonym w "taryfikatorze kwalifikacyjnym" wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie ze statutu tego stanowiska i zastąpienie go innym, nieprzewidzianym w przepisach, któremu przypisane miałyby być te same obowiązki i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy i wykracza poza zakres spraw, które mogą być uregulowane w statucie.
Samodzielność statutowa Powiatu dotyczy jedynie spraw nieuregulowanych w ustawie, oczywistym jest, że nie może ona prowadzić do takiego ukształtowania struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, które byłoby sprzeczne z ustawą.
Jak słusznie stwierdzono w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz Macieja Dercza i Tomasza Reka, ABC 2007 - wszelkie działania mające na celu nieobsadzanie stanowisk wymienionych z nazwy w ust. 1 art. 44a ustawy, lecz tworzenie - w zakresie merytorycznym tożsamym z tymi stanowiskami - inaczej nazwanych komórek organizacyjnych i innych stanowisk, będą stanowić próbę obejścia przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
."

Pozdrawiam pielęgniarki ze szpitala w Dąbrowie Górniczej i służę treścią całego wyroku.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także artykuł (w internecie czytany prawie 7 000 razy) z nr 7 Gazety Pielęgniarki i Położnej dotyczący stanowiska pielęgniarki i położnej oddziałowej pt. (NIE)PIELĘGNIARKA pielęgniarką oddziałową. 30 KOMENTARZY.