Jednak MZ utrzymało zapisy o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych w projekcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. "Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł".

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

.

                      PROJEKT

Art. 60. 1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej na okres od 1 roku do 5 lat;
5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu od 1 roku do 5 lat;
6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;
8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Sąd pielęgniarek i położnych orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo 7 może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

 

UZASADNIENIE

-fragment-

Rozszerzeniu ulega przy tym sam katalog kar, które mogą zostać wymierzone osobie podlegającej odpowiedzialności zawodowej w razie autorytatywnego potwierdzenia przewinienia zawodowego (chodzi przede wszystkim o karę pieniężną). Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej. Z pewnością istnieją bowiem takie przewinienia, w związku z dopuszczeniem się których celowe staje się wymierzanie właśnie kary o charakterze bezpośrednio majątkowym. Brak tego rodzaju sankcji w aktualnej sytuacji był źródłem istotnych trudności przy doborze adekwatnego środka oddziaływania w przypadku przewinień zawodowych o średnim stopniu społecznej szkodliwości.

(...)

Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł.

Zobacz cały projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

Tekst powyższy pochodzi ze strony internetowej MZ

.

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU I GAZETY

Powyżej cytuję fragment projektu ustawy, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Naczelna Izba PiP do pierwotnego projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w zakresie  zapisu, który mówił o karze finansowej w wysokości do 1.000 do 10.000 zł nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń. Wnioskowała natomiast o rozszerzenie katalogu kar.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualnosci według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

3 listopada 2009 roku - Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 12 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku - Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 12 KOMENTARZY.

Komentarze użytkowników

#1  2010.07.15 07:16:01 HendersonPL

Ciekawe czy jest opracowany katalog przewinień za które mamy płacić 1000 lub nawet 10000 zł? Kto będzie o tym decydować! Dla mnie to chora sytuacja, tym bardziej, że organizacja, której jestem członkiem też wylądowała kiedyś u rzecznika odpowiedzialności zawodowej za.uwaga! krytykę działań okręgowej izby(właściwie ich brak). Znam osobiście piel. oddziałową, której udowodniono pośrednio stosowanie praktyk mobbingowych wobec piel. odcinkowych ale jest członkiem rady i nic. Nikt nie przekona mnie, że o karach decydować będą profesjonaliści - znowu na zasadzie subiektywnego - lubię/nie lubię, nasza/nie nasza.

#2  2010.07.15 09:57:09 ~gość

Po obowiązkowych opłatach nie licząc dojazdu do pracy nie zostaje mi 1000 zł, a 10 000 to już bajka to gdzie mogę odsiedzieć?

#3  2010.07.15 12:45:48 ~inny_gośC4

Art. 175 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. "1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne,sądy administracyjne oraz sądy wojskowe".Pytanie: co to jest "sąd pielęgniarek i położnych"? Art. 179. "1. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony". Pytanie: "kto powołuje sędziów sądu pielęgniarek i położnych"? Art. 42. "1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,KTO DOPUŚCIŁ SIĘ CZYNU ZABRONIONEGO pod groźbą kary PRZEZ USTAWĘ.".Pytania:Dlaczego jesteśmy sądzeni za złamanie kodeksu etyki zawodowej, który nie jest ustawą? Dlaczego KARY wymierza sąd niekonstytucyjny? Dlaczego. dlaczego. DLACZEGO WSZYSCY "MĄDRZY" W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM MILCZĄ?

#4  2010.07.15 16:07:29 ~gość

10 tysięcy zł to 5 miesięczne wynagrodzenie położnej, albo i 6 krotne -nawet kodeks pracy kar tak wysokich nie przewiduje.

#5  2010.07.15 20:11:55 ~XYZ

Do inny goś- może dlatego tak się dzieje, że zawód jest o wszystkim OPIECE- czyli o niczym, DODATKOWO grupa wytworzyła kastę (tych lepszych) od zarządzania, nauczania, działaczek izbowych-którym narzędzia sankcji (tworzenie ich, posługiwanie się nimi, w praktyce nie będą im podlegać)-jest niezbędne do utrzymania pozycji, pielęgniarki o niższej pozycji, pracujące z pacjentem-otrzymały "złudzenie sprawiedliwości" do której mogą się odwoływać Kodeks Etyki.Konstruktorzy grupy dobrze o tym wiedzą! I wszystko rozbija się o wzorce i moralność!

#6  2010.07.15 22:47:44 ~jolpodd

Nie wiem ,nie wiemoco chodzi

#7  2010.07.16 10:43:52 ~galianonim

Aby coś zmienić w sposobie funkcjonowania izb, przydałby się projekt ustawy, który byłby zgodny z konstytucją i kodeksem pracy. to od środowiska piel i poł. zależy, bo taki projekt aby miał moc prawną do przyjęcia do procesu legislacji POTRZEBUJE 100-TYŚ podpisów. Czy oprócz izb PiP jest organizacja która zgromadziła tyle piel i poł. Chyba NIE ! , bo pokierowano tak środowiskiem, by organizacyjnie się porozdzielać. A WYSTARCZYŁBY JEDEN "ZWIĄZEK" A NIE DZIESIĄTKI POMNIEJSZYCH.

#8  2010.07.16 13:34:41 ~malutka

A ja mam już tego wszystkiego czasami dość. Jest nas tak dużo, tworzymy silne lobby, mamy ogromną siłę w liczbie i dlaczego tego nie wykorzystujemy a kierujemy się często dziwną zazdrością i zawiścią.

#9  2010.07.18 22:52:42 ~pielęg.

Dlaczego Naczelna Izba PiP popiera tak wysokie kary? Gdzie Etyka wobec pielęgniarek?

#10  2010.07.31 18:15:53 alems

Wyobraźcie sobie Koleżanki i Koledzy, że są takie kraje, gdzie pielęgniarka za 35 godzin pracy tygodniowo, na dobrym sprzęcie, w miłej atmosferze (bo wszyscy zadowoleni ze swojej pracy) zarabia godziwe pieniądze (powiedzmy 2000 euro).może przy tym liczyć w każdej sytuacji na swoje organizacje przedstawicielskie,do których przynależność nie jest obowiązkowa, a na które składka roczna nie przekracza 0.5% jej dochodów. Mało tego, pielęgniarka, która nie należy do tej organizacji też może liczyć na proadę i pomoc. Kiedy pielęgniarka popełni poważny błąd to natychmiast ma zapewnioną pomoc prawnika, psychologa i całej rzeszy ludzi, którzy chcą jej pomóc, a nie udupić zmieszać z błotem i potraktować karą pieniężną w wysokości jej pięciu pensji! wyobraźcie sobie, że są takie kraje.A teraz schodzimy na Ziemię i. kupujemy bilet w jedną stronę na najbliższy lot, do któregoś z tych krajów!

Dodaj komentarz