Jednak MZ utrzymało zapisy o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych w projekcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. "Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł".

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

.

                      PROJEKT

Art. 60. 1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej na okres od 1 roku do 5 lat;
5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu od 1 roku do 5 lat;
6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;
8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Sąd pielęgniarek i położnych orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo 7 może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

 

UZASADNIENIE

-fragment-

Rozszerzeniu ulega przy tym sam katalog kar, które mogą zostać wymierzone osobie podlegającej odpowiedzialności zawodowej w razie autorytatywnego potwierdzenia przewinienia zawodowego (chodzi przede wszystkim o karę pieniężną). Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej. Z pewnością istnieją bowiem takie przewinienia, w związku z dopuszczeniem się których celowe staje się wymierzanie właśnie kary o charakterze bezpośrednio majątkowym. Brak tego rodzaju sankcji w aktualnej sytuacji był źródłem istotnych trudności przy doborze adekwatnego środka oddziaływania w przypadku przewinień zawodowych o średnim stopniu społecznej szkodliwości.

(...)

Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł.

Zobacz cały projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

Tekst powyższy pochodzi ze strony internetowej MZ

.

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU I GAZETY

Powyżej cytuję fragment projektu ustawy, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Naczelna Izba PiP do pierwotnego projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w zakresie  zapisu, który mówił o karze finansowej w wysokości do 1.000 do 10.000 zł nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń. Wnioskowała natomiast o rozszerzenie katalogu kar.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualnosci według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

3 listopada 2009 roku - Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 12 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku - Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 12 KOMENTARZY.