Ministerstwo zdrowia przedstawia do konsultacji projekt rozporządzenia zawierajacy zapisy dotyczące obsady pielęgniarskiej np. w oddziałach IOM, kardiologii, neonatologii, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć. Termin składania uwag do 21 czerwca.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

        

             PROJEKT ROZPORZĄDZENIA               
MINISTRA ZDROWIA
z dnia ..................... 2011 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

Dla pełnego obrazu zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia uregulowań w niniejszym projekcie rozporządzenia należy przeanalizować treść całego rozporządzenia z załącznikami. Poniżej prezentujemy tylko wyciąg zawierający istotne zapisy dla naszej grupy zawodowej, a dotyczący kwestii zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Warto dodać, że przedmiotowe rozporządzenie ministerstwo zdrowia zamierzało znowelizować w ubiegłym roku. Zaproponowało wtedy zapis w brzmieniu: "Sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższy zapis spotkał się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej. Projekt normy 1:20 został objawiony polskiej społeczności pielęgniarskiej przez ministerstwo zdrowia w dniu 15 czerwca 2010 roku. Użytkownicy Portalu w konkursie na nazwę tego dnia wybrali: Dzień Opieki Eksperymentalnej! Minister zdrowia zobowiązała się do zmiany projektu rozporządzenia. Natomiast przez prawie rok czasu tego zobowiązania nie wypełniła. Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu do ministra zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Zapraszam do analizy wyciągu z rozporządzenia. Treść całego projektu rozporządzenia publikujemy poniżej (PDF). Proszę o zamieszczanie komentarzy. Komentarz redakcyjny wkrótce.

Mariusz Mielcarek  

- wyciąg -

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

9) pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
10) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

§5. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przez świadczeniodawcę z uwzględnieniem, w szczególności:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych,
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek,
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3. świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia, całodobowo odpowiednio warunków szczegółowych, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.


§9. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia, Lp. 20 i 26-38, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


Załącznik Nr 2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

Pielęgniarki - Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Organizacja udzielania świadczeń - na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka z kwalifikacjami w  dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki

1) równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu – pielęgniarki na jedno stanowisko intensywnej terapii.


Organizacja udzielania świadczeń - na każdej zmianie co najmniej 2 pielęgniarki z kwalifikacjami w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;


Kardiologia, kardiologia dla dzieci

Organizacja udzielania świadczeń - w sali/ salach intensywnego nadzoru kardiologicznego – pielęgniarki:
a) równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego albo
b) punkt pielęgniarski pozwalający na obserwację wszystkich chorych z centralą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG, krzywej oddechu, krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych każdego chorego – w tym co najmniej jedna na każdej zmianie co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT.

Neonatologia

Pielęgniarki lub położne - równoważnik co najmniej 0,56 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe.


Neonatologia – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki i położne - zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

Neonatologia – trzeci poziom referencyjny

Pielęgniarki i położne - Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

Personel - personel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie, zapewnienie realizacji badań – zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).


Izba przyjęć – IP

Personel pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń – określone w przepisach porządkowych zakładu.