Pielęgniarki rodzinne z Mielca piszą do posła. Poseł ich pismo zamieszcza na swoim blogu. Zobacz interpelacje poselskie do premiera i ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy, regulującej nowe zasady w zakresie wyboru deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

 

..

 

Interpelacja
w sprawie protestu środowiska pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki przeciw proponowanym zmianom w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowny Panie Premierze,
działając na liczne prośby środowiska pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), prosimy o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Pielęgniarki i położne wyrażają zdecydowany protestu przeciw proponowanym zmianom w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych– projekt opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 24 października 2011 roku.
Proponowane w nowelizacji zmiany w systemie wyboru świadczeniodawcy wyeliminują z rynku usług medycznych samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych /które miały dotychczas podpisane umowy z NFZ/, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy pacjent będzie zmuszony wybrać pielęgniarkę i położną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach tego samego świadczeniodawcy, co lekarz rodzinny.
Zaproponowane w nowelizacji rozwiązanie pielęgniarki i położne odbierają jako zamach na samodzielność zawodową,  o której mowa w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, bezprecedensowe działanie Ministerstwa Zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego oraz nieuzasadnioną ingerencję Ministra Zdrowia na rynku usług medycznych, skutkującą ograniczeniem prawa pacjenta do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Wobec powyższego zgłaszają następujące uwagi do nowelizacji ustawy;
1.Wykreślić zapisy zawarte w pkt. 1 lit. b,
2.Wykreślić zapisy zawarte w pkt. 2 lit. a, b
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1.Czy dostrzega Pan zastrzeżenia pielęgniarek i położnych dotyczące proponowanych zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej?
2.Czy możliwe jest wprowadzenie do nowelizacji ustawy zmian zaproponowanych przez pielęgniarki i położne: wykreślenie zapisów zawartych w pkt. 1 lit. b oraz w pkt. 2 lit. a, b?
Z poważaniem                                                                             Kazimierz Moskal
Posełowie PSL
Kazimierz Moskal
Zbigniew Chmielowiec Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r.

26 października 2011 -  Przedstawiamy przygotowaną przez redakcję Portalu propozycję pisma do ministerstwa zdrowia w sprawie zaproponowanych zmian w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. "W ramach uzgodnień zewnętrznych WYRAŻAM SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW ...".

Szanowna Pani  Marszałek!
Na podstawie  art. 191 i 192 Regulaminu RP składam zapytanie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Szanowny Panie   Ministrze !
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 24 października 2011 roku opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co wywołało  falę sprzeciwu środowisk medycznych. Dotychczas zgodnie z przedmiotową ustawą pacjent miał prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej wykonujących świadczenia zdrowotne w ramach różnych świadczeniodawców. Takie rozwiązanie sprzyjało konkurencyjności pomiędzy różnymi podmiotami – lekarzami rodzinnymi zatrudniającymi pielęgniarki i położne a pielęgniarkami, położnymi prowadzącymi własne podmioty lecznicze. Natomiast w nowelizacji zaproponowano nową zasadę w zakresie wyboru - pacjent będzie musiał dokonać wyboru jednocześnie lekarza, pielęgniarki, położnej u tego samego świadczeniodawcy. Takie rozwiązanie spowoduje eliminację podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki     i położne rodzinne.
Szanowny Panie   Ministrze !
Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytania:
1.Jakie przesłanki decydowały o wpisaniu w projekt ustawy powyższych zmian?
2.Czy w trakcie prac nad ww. projektem ustawy brano pod uwagę konsultacje społeczne, w tym opinie środowisk pacjentów?
3.Kiedy rząd przewiduje skierowanie powyższej ustawy do Sejmu?
Z poważaniem
Poseł Tadeusz Tomaszeski SLD Warszawa, 8.11.2011r. 

27 października 2011 roku - Pismo redakcji Portalu do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki z Mielca apelują

W związku z nowelizacją ustawy Min .Zdrowia o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.(Dz. U. z 2008 Nr164 poz.1027 z późn. zm.) opublikowanych na stronie MZ w dniu 24 października br, zwracamy się z prośbą o wsparcie działań wszystkich samodzielnie kontraktujących pielęgniarek i położnych w zawetowaniu wprowadzonych zmian do tej ustawy.
Projekt tej nowelizacji, a konkretnie art28 pkt 1 i 1a i art 56 odbierają pacjentom prawo do wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, a nowe brzmienie narzuca im pod określeniem "świadczeniodawca" - NZOZ lekarski i tylko w nim zatrudniony personel.
Posunięcie Ministerstwa Zdrowia eliminuje z rynku świadczeń medycznych funkcjonujące od kilkunastu lat i to na wysokim poziomie samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych, które kosztem ogromnych wyrzeczeń założyłyśmy kilkanaście lat temu. Oddzielenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od ZOZ szpitalnych , oraz warunki kontraktowania na 2001r spowodowały, że oprócz tego iż stanęłyśmy przed faktem być, albo nie być , to jeszcze pozbawione zostałyśmy przy zwolnieniach z ZOZ odpraw. Większość z nas miała wtedy już ponad 20 letni staż pracy. Od pierwszego dnia naszej pracy chorzy mogli liczyć na naszą pomoc przez całą dobę, również w soboty, niedziele i święta, czego przez pierwszych kilka lat nie uwzględniono w finansowaniu tak jak obecnie "nocną i świąteczną wyjazdową opiekę pielęgniarską". Nie funkcjonowała jeszcze wtedy ani opieka długoterminowa, ani opieka hospicyjna, a my niosłyśmy ulgę w cierpieniu również tym chorym, którzy wymagali podawania środków p/bólowych w ściśle określonych godzinach nocnych. Swoją pracą, poświęceniem zaskarbiłyśmy sobie zaufanie naszych pacjentów, którzy wiedzieli, że w potrzebie zawsze mogą na nas liczyć i to o każdej porze dnia i nocy.
Dlatego odbieramy projekt nowelizacji tej ustawy za zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych, o której mowa w ustawie o zawodzie pielęgniarek i położnych.
Jest to działanie mające w celu wykluczenia naszych samodzielnych praktyk pielęgniarskich i położniczych z rynku świadczeń medycznych.
Jest to bezprecedensowe działanie Min. Zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego!
Dla pacjentów oznacza to, że skończą się zabiegi w domu chorego u osób obłożnie, przewlekle chorych (cukrzyków, pacjentów po chemoterapii)osób niedołężnych i niepełnosprawnych. Poza tym obecnie wszyscy chorzy, którzy mają zlecone zabiegi np. zastrzyki przez swojego wybranego, lekarza rodzinnego, lub lekarza specjalistę ( nawet z odległej dzielnicy) wykonują je w najbliższej ich miejsca zamieszkania przychodni, u swoich pielęgniarek rodzinnych, a po tej zmianie będzie to możliwe tylko w tej przychodni gdzie przyjmuje zlecający je lekarz.
Uzasadnienie tego posunięcia przez MZ jest nie do przyjęcia, ponieważ: 1) wcale system finansowy nie zostanie uszczelniony, a tylko lekarze otrzymają dotychczasowe pieniądze z kontraktów samodzielnych pielęgniarek i położnych do budżetu swojego NZOZ, 2) Pogorszy się opieka nad chorym w domu - nie będzie jej z oszczędności wcale i to jest negatywny wpływ na warunki życia ludności i na jej ochronę zdrowia, 3) sytuacja w regionie przez powyższe również ulegnie zmianie na gorsze 4) Pielęgniarki i położne samodzielnie kontraktujące utracą swoje z takim trudem stworzone i wyposażone w.g. wszelkich wymogów NFZ i sanepidu miejsca pracy i zasilą szeregi bezrobotnych.
Dobiega końca jedenasty rok naszego samodzielnego kontraktowania świadczeń pielęgniarskich. Widzimy zadowolenie naszych pacjentów. Dlatego pragniemy nadal pragniemy utrzymać nasze samodzielne praktyki pielęgniarskie i tak jak dotychczas z oddaniem służyć chorym, a przez to mieć swoje miejsce w społeczeństwie, a nie zostać z niego w taki sposób wyeliminowanym.
Z poważaniem
Pielęgniarki środowiskowe-rodzinne z Mielca

Informacja pt. Pielęgniarki z Mielca protestują pochodzi z blogu posła Janusza Piechocińskiego z dnia 12 listopada 2011 roku.

18 listopada 2011 roku - Stanowisko Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie prac zespołu ds. poz, który doprowadził do przygotowania projektu nowelizacji ustawy, dotyczącej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.

Komentarze użytkowników

#1  2011.11.21 20:04:46 ~sara

Proszę przeczytać pismo PZ z dnia 21.11.2011 do nowego Ministra Zdrowia i nikt mi nie powie że lekarze rodzinni mają dobre intencje.Na szczególną uwagę zasługuje akapit "Organizowanie świadczeń z zakresu opieki środowiskowej pielęgniarskiej i położniczej pozwala na lepszą integrację działań w obszarze POZ oraz umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych " http://www.federacjapz.pl/download/2192/2011.11.21%20pismo%20do%20MZ.pdf

#2  2011.11.21 20:09:47 ~sara

Http://www.federacjapz.pl/ Proszę wejść na stronę PZ następnie: Strefa członkowska - komunikaty - list do ministra zdrowia

#3  2011.11.21 23:21:32 ~HISTORIA

Zamach na samodzielność - Halina Kleszcz-" SŁUŻBA ZDROWIA-Więcej o numerze. nr 57-62 (3154-3159); 25 lipca - 12 sierpnia 2002 "Lekarze rodzinni i spółki lekarskie nie od dzisiaj walczą o chorych - czyli o kontrakty na tzw. usługi pielęgniarskie w kompleksowym pakiecie poz - ze spółkami pielęgniarskimi. Gra idzie i o pieniądze, i o kompetencje. Nie pogodzili się z faktem, że pielęgniarki są traktowane przez kasy jak samodzielni świadczeniodawcy."http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more3154e.php

#4  2011.11.21 23:51:45 ~HISTORIA

Polityka - nr 42 (2163) z dnia 1998-10-17; s. 90-92 Społeczeństwo Katarzyna Sułek Siostry z przetargu-Polityka - nr 42 (2163) z dnia 1998-10-17; s. 90-92 'Ćwierćmilionowe środowisko pielęgniarek i położnych jest zbulwersowane, że w dyskusjach o reformie ochrony zdrowia jego rolę stale pomija się milczeniem. O kryzysie zawodu pielęgniarki pisaliśmy wiosną ("Czepek na kołku", Polityka 16).'http://archiwum.polityka.pl/art/siostry-z-przetargu,389276.html Zapytanie nr 2120 do ministra zdrowia"2. Czy ministerstwo zamierza przywrócić pojęcie pielęgniarki rodzinnej w sposób zgodny z zasadami legislacji, tak aby nie były już zmuszane do świadczenia usług wykraczających ponad ich ustawowe zadania w miejscu do tego przeznaczonym, a przede wszystkim, aby nie narażały pacjentów i obywateli na jakiekolwiek zagrożenie życia? "http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/593E6A97

#5  2011.11.22 12:04:40 ~w

Odnośnie wpisu "historia", przeczytałam cały artykuł w Służbie Zdrowia.Jakżesz to wszystko jest aktualne. Lekarze od początku zakładali nasze zniszczenie, nie dałao się tego zrobić szybko, to rozłożyli w czasie, i małymi kroczkami likwidują naszą samodzielność. Jedyne co są w stanie zaakceptować to praca w ich zakładach.I to taka praca, która ułatwi im prowadzenie swoich praktyk.Pielęgniarka poz(? )zgodnie ze wszystkimi zmianami w aktach prawnych forsowanych przez nich, będzie pracować w gab.zabiegowym, rejestracji, etc. tylko nie w środowisku. A stawka kapitacyjna pielęgniarska do kieszeni lekarzy.To jest ta grupa zawodowa, która na ustach ma tylko i wyłącznie dobro pacjenta.

#6  2011.11.22 12:55:17 ~do w

Jak myślisz, czy działania w przeszłości( tej bliższej, dalszej , odległej), mają wpływ na teraźniejszość?

#7  2011.11.22 13:04:10 ~w

Jestem przekonana, że tak.Dawałyśmy przyzwolenie na kolejne zmiany odnośnie naszego zawodu, aż doszło do tego co teraz.Chcąc przywrócić normalność, trzeba wrócić do czasu sprzed 2004r. przeanalizować wszystkie wprowadzone zmiany; piel.poz,gabinety, testy przesiewowe.Na chwilę obecną najważniejsze jest, aby nie dopuścić do wprowadzenia poprawki do ustawy.Następnym naszym krokiem powinno być podjęcie działań, zmierzających do zmian w ustawie o świadczeniach gwarantowanych w poz.Ale czy starczy nam sił i wytrwałości, czy znajdziemy osoby chętne do podjęcia takich działań?

#8  2011.11.22 15:05:11 ~Uwaga!!!!!

Zgadzam się ze wszystkim co napisała ~w~.Posiadamy te same informacje ,walczymy poprzez nasze izby, ale to tego muszą się włączyć wszystkie pięlęgniarki i położne .10.000 członków w Kolegium, to by nam umożliwiło partnerstwo we wszystkich negocjacjach i na wszystkich szczeblach. Na dzień dzisejszy jest nas w Kolegium około 1500 sób .Nie mamy siły przebicia .O tym warto pomyśleć!

#9  2011.11.22 15:07:33 ~do w

To o czym piszesz MOŻE być możliwe, ale raczej NIE W POLSCE.Opierając się o jaką wiedzę naukową, polski ustawodawca np.w latach 90-tych i później, formalnie (ustawowo) zdefiniował zawód pielęgniarki/rza? Jakie środowiska nie medyczne i medyczne brały w tym udział?

#10  2011.11.22 19:57:10 ~_e-

Koniecznie muszą wrócić osobne deklaracje wyboru!

#11  2011.11.22 20:01:58 ~b

Konsulat krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego protesty pielęgniarek środowiskowy komentuje: "czego one tak srają"

#12  2011.11.22 21:05:37 ~w

Oczywiście, że "Uwaga" masz rację. Powinnyśmy zrobić wszystko, aby w każdym wojwództwie powstał oddział kolegium, do krórego powinny zapisać się wszystkie rodzinne. Miałybyśmy fundusze na działanie, na wynajęcie biura prawniczego(z całym szacunkiem do Pani prawnik z kolegium) ale może trzeba ją wzmocnić.

#13  2011.11.22 21:09:22 ~w

Do "b" bardzo mocne stwierdzienie, aż trudno mi uwierzyć w prawdziwość tych słów.Czy wiesz, że takie słowa naprawdę padły?

#14  2011.11.22 23:10:32 ~elama

Ostatni kwiatek Kopaczowej za co ona tak nienawidzi pielęgniarek?

#15  2011.11.24 20:15:59 ~piel

Za to, że jesteśmy mądrzejsze, umiemy trafnie stawiać diagnozy, mamy poszanowanie,jesteśmy zadbane - piękne kobiety, nie mamy obniżonego ego, zawsze z piersią do przodu! Mężowie nas doceniają, są dumni z nas, a prostakom na nasz widok cieknie ślina!

#16  2011.11.24 21:35:53 ~w

Koleżanko myślę, że przesadziłaś. Ja chcę mić szacunek u pacjentów, ich rodzin oraz innych osób z którymi współpracuję, za moje kompetencje, a nie za wygląd.W pewnych oszarach liczę się z opinią mojego męża, ale aby tych, którzy nimi nie są nazywać "prostakami"? Aż mi się ciśnie na usta " lustereczko powiedź."

#17  2011.11.24 21:41:08 ~w

Dyskusja na nas interesujący temat trochę przycichła, ale mam nadzieję, że jest to spowodowane tym, że działamy i nie mamy już czasu ani siły dyskutować na tym forum.

#18  2011.11.26 09:05:12 ~piel

Do ~w To była odpowiedź na pytanie"za co ona tak nienawidzi pielęgniarek". Moja sugestia nie ma nic wspólnego z szacunkiem u pacjentów, " prostakami" nazwałam ludzi, którzy są dla nas nieprzychylni - wiadomo kogo miałam na myśli! CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM! A jeśli chodzi o główny temat - czy koleżanka dołożyła swoją cegiełkę w walce o nasz prestiż? Jeżeli tak - brawo!

#19  2011.11.27 18:54:26 ~też piel

Dobrze by było, żeby nam izby organizowały kursy wizażu, skoro mamy pracować jak za Bismarcka do 70 ki,nasza facjata musi zostać poddana gruntownej renowacji by potencjalny klient nie zwiał gdzie pieprz rośnie na nasz widok

#20  2011.11.28 19:20:10 ~witka

Kolezanki rodzinne skupmy sie na monitowaniu u naszych parlamenarzystow w sprawie nowelizacji ustawy piszmy do komisji zdrowia nie zajmujmy sie glupotami w pismach trzeba rownioez zwracac uwage na przywrocenie nazewnictwa pielegniarka srodowiskowo rodzinna w moim wojewodztwie osobiscie odwiedzilysmy kilkanascie biur poselskich napiszcie co u was w regionach acha poslowie niektorzy byli juz zorientowani w temacie

#21  2011.11.28 20:26:41 ~gość

Dlaczego chcecie powrotu do nazwy piel. rodzinna skoro wasza praca z rodziną ogranicza się do zebrania deklaracji w tejże rodziny. Zdrowymi się nie zajmujecie i tymi co obecnie za granicą również. Jeśli ktoś starszy niedomaga to idziecie dopiero jak was lekarz tam wyśle. Jakoś nie widać tu waszej inicjatywy.

#22  2011.11.28 22:16:46 ~w

Do "gościa",czy aby nie jesteś lekarzem? Wysłać to można list, a pielęgniarce rodzinnej lekarz daje zlecenia na określone zabiegi.Deklaracje zbiera tak samo lekarz jak i pielęgniarka,i zarówno u jednych i drugich są osoby, które przebywają poza krajem.Trudno dyskutować z kimś, kto nie zna specyfiki naszej pracy. Życzę dużo zdrowia.

#23  2011.11.29 15:39:14 ~witka

Do gosc, kolezanko zajmujemy sie pacjentami w ich domach wszystkimi ktorzy nie moga dojsc do przychodniz powodu chorby i praca na zlecenie lek to malutka czastka tego co robimy uczymy rodzine pacjenta jak pielegnowac odlezyny zajmujemy sie pacjentami z cukrzyca -obsluga glukometru odpowiednia dieta -zapobieganie powiklaniom moglabym bardzo duzo pisac co robie bez zlecenia i jeszce jedno, nie kompromituj sie takimi wypowiedziami

#24  2011.11.30 20:14:03 ~szkolna

I znowu nieścisłość. Tak się składa że profilaktyką cukrzyc zajmują się koleżanki z poradni cukrzycowych. Robią to świetnie.Mam uczniów z pompami w szkole i jestem pełna podziwu dla koleżanek za ich wkład pracy z zakresu obsługi glukometru, diety, przeliczników. Dzieciaki są prawie samowystarczalne, świetnie funkcjonują wśród rówieśników.

#25  2011.12.04 20:39:12 ~inga

Ale łatwo was wypuścić trochę rozsądku

Dodaj komentarz