Składka kwotowa - TAK. Składka procentowa - NIE! Władze samorządu pip proponują podniesienie drastyczne obowiązkowej składki członkowskiej od pielęgniarek i położnych na kontraktach. Składka będzie także ściągana z każdego miejsca wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę. Do tej pory tylko z jednego. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Działalność władz samorządu pip.

W poprzednim artykule napisałem, że od 1 stycznia 2012 roku wzrosną  o 100% obowiązkowe składki członkowskie na rzecz izby pip od pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej. Tak przewiduje projekt uchwały zjazdowej na VI Krajowy Zjazd PiP, który odbywa się w dniach 5-8 grudzień br. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 

Skutkiem przyjęcia przez Zjazd Krajowy przedmiotowej uchwały będzie drastyczny wzrost składki członkowskiej z 18 zł do 36 - 40 zł miesięcznie od pielęgniarek i położnych wymienionych powyżej. Przy jednoczesnym braku zwyżki składki członkowskiej od osób wykonujących zawód w ramach umowy o pracę.

Powyższe spowoduje, że pielęgniarki i położne będą płaciły bardzo zróżnicowane składki na rzecz jednej organizacji. Inne składki zapłacą pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o pracę, inne znacznie wyższe zatrudnione na umowie kontraktowej! Dziwna jest to sprawiedliwość zaproponowana przez władze izby pip.

Ponadto dlaczego władze izby mają wchodzić w posiadanie informacji o wysokości naszych zarobków oraz emerytur, rent? Bo przecież ściaganie składki procentowej właśnie niesie takie skutki! Jak się to ma do ochrony informacji o dochodach? Taki sposób ściagania składek powoduje, że władze izby wiedzą kto ile zarabia, ile zarabiają np. pielęgniarki naczelne, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki oddziałowe? Czy izba powinna być w posiadaniu takich informacji?

Dlatego jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie składki kwotowej. Jedna kwota odprowadzana przez wszystkie pielęgniarki i położne. Bez względu na formę wykonywania zawodu, wysokość wynagrodzenia.

Apelujemy do Zjazdu Krajowego o wprowadzenie składki kwotowej!

Natomiast muszę poruszyć jeszcze jeden aspekt zaproponowanych przez władze izby pip, zmian w zakresie obowiązkowych składek członkowskich. 

Otóż dotychczasowa uchwała składkowa z 2003 roku przewidywała, że "składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów".

Czyli od jednego dochodu. Teraz projekt uchwały zjazdowej przewiduje, że "w sytuacji, kiedy dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę u więcej niż u jednego pracodawcy, wysokość składki obliczana jest od sumy uzyskiwanych wynagrodzeń zasadniczych". Podsumujmy - dotychczas pielęgniarka i położna zatrudniona na umowę o pracę np. w dwóch miejscach, opłacała obowiązkowe składki z jednego miejsca zatrudnienia, teraz zapłaci składki z każdego miejsca zatrudnienia. Czyli zapłaci składki od co najmniej dwóch dochodów.

Ale ta nowa restrykcja dotknie tylko pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o pracę. Bowiem gdy pielęgniarka lub położna będzie uzyskiwała dochody jednocześnie z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składkę opłaci od jednego dochodu - tego z którego wysokość składki będzie wyższa. Czyli mimo uzyskiwania co najmniej dwóch dochodów opłaci składkę z jednego dochodu.

Natomiast w przypadku prowadzenia przez pielęgniarkę lub położną działalności gospodarczej (indywidualnej, grupowej praktyki) oraz uzyskiwania dochodów z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składka powinna być odprowadzona od działalności gospodarczej, "chyba, że składka obliczona z innego źródła byłaby wyższa". Czyli mimo uzyskiwania co najmniej trzech dochodów pielęgniarka opłaci składkę z jednego dochodu.

W przypadku utrzymania składki procentowej apelujemy do Zjazdu Krajowego   - to składka obliczana z jednego źródła dochodu.

I jeszcze jedno - dlaczego władze samorządu pip nie opublikowały projektu uchwały składkowej na stronie naczelnej izby pip. Dlaczego?

Zobacz dotychczasowe brzmienie uchwały składkowej

Zobacz projekt nowej uchwały składkowej zaproponowany przez władze izby na Zjazd Krajowy 5-8 grudnia 2011 roku.

Mariusz Mielcarek