Pielęgniarki i położne poz. W "naszej sprawie" interpelacje i zapytania poselskie złożyło do ministra zdrowia i do premiera 8 posłów. Z PiS, SLD oraz PO. Autorką jednej z interpelacji jest członek sejmowej komisji zdrowia. W czwartek opublikujemy pierwszą odpowiedź ministra zdrowia na jedną z interpelacji poselskich. Dziś publikujemy cztery kolejne interpelacje.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

 

 

Więcej informacji w sprawie deklaracji wyboru znajdziesz w aktualnościach w zakladce - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan faktyczny: Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się projekt ustawy z dnia 19 października 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane przez ministerstwo zmiany w tym projekcie rodzą wątpliwości dotyczące interpretacji poniższych zapisów:
1) w art. 28:
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wskazuje jednocześnie lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy.”;
2) w art. 56:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wskazanie lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”.”,
b) w ust. 2:
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę), siedzibę i miejsce udzielania świadczeń;”,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) imię i nazwisko lekarza i pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej;”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Deklaracje wyboru, w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wskazanego lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, do czasu wskazania kolejnego lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy, zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy.”.
Proponowane zapisy nowelizacji ustawy w systemie wyboru świadczeniodawcy w odniesieniu literalnym ograniczają możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej tylko do jednego świadczeniodawcy, który ma zakontraktowany pełny zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.  Zmiana ta spowoduje, że pacjent będzie musiał wybrać cały pakiet świadczeń jednocześnie, zostaną więc niejako „narzuceni” pielęgniarka, położna lub lekarz. Ta regulacja narusza prawo do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Zaproponowane w nowelizacji zmiany ograniczają samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych, stawiając praktyki lekarza rodzinnego w dominującej pozycji, co narusza podstawowe zasady konkurencyjności. Nowelizacja ustawy w zakresie przedstawionych punktów będzie miała wpływ na rynek pracy oraz konkurencyjność i przedsiębiorczość, ponieważ wprowadzone zmiany spowodują wyeliminowanie z rynku usług medycznych wszystkich podmiotów prowadzących świadczenia tylko z zakresu opieki pielęgniarskiej i położniczej. Proponowane zmiany będą miały negatywny wpływ na ochronę zdrowia, ograniczając dostęp do świadczeń pielęgniarki i położnej oraz jakości świadczonych usług poprzez ograniczenie konkurencyjności.
Należy zwrócić uwagę na komunikat, który ukazał się stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 3 listopada 2011 r. na temat nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii jej interpretacji. W komunikacie Ministerstwo Zdrowia stwierdza, że zasadniczym celem zmiany przepisów jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom – zarządzania i rozliczania usług z funduszem w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci, jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem czy rozliczeniem świadczeń. Wydaję się, że odpowiedzią na przedstawione problemy jest ta część komunikatu, w której stwierdza się: Nowelizacja – czytamy w komunikacie – nie wprowadza żadnych zmian czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców POZ, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Mimo tego komunikatu treść proponowanej nowelizacji w sensie literalnym świadczy o czymś zupełnie odwrotnym.
Pytanie: Czy ministerstwo, zgodnie z treścią komunikatu, przewiduje wprowadzenie zmian w projekcie ustawy, które jednoznacznie określą intencje ustawodawcy oraz wyeliminują możliwość interpretacji cytowanych przepisów?
Z wyrazami szacunku
Poseł Tadeusz Arkit (PO)
Warszawa, dnia 21 listopada 2011 r.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowny Panie Ministrze! Zwróciły się do mnie środowiskowe położne ze Słupska i Człuchowa, które w ramach swoich niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzą prywatną praktykę na tym terenie. Położne rodzinne wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze  środków publicznych (projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia). Ich zdaniem zaproponowane zmiany wyeliminują samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych mające podpisane umowy z NFZ, bo zgodnie z nowelizacją ustawy pacjent będzie zmuszony wybrać pielęgniarkę i położną w ramach tego samego świadczeniodawcy co lekarz rodzinny. Położne twierdzą, że to zamach na ich samodzielność zawodową, zbytnia ingerencja w rynek usług medycznych i ograniczenie prawa pacjenta do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Czy proponowane zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej zagrażają prywatnym praktykom pielęgniarek i położnych?
Z poważaniem
Poseł Zbigniew Konwiński (PO)
Słupsk, dnia 29 listopada 2011 r.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego wpływają pisma od pielęgniarek i położnych z terenu województwa podkarpackiego, które prowadzą indywidualne praktyki. Wyrażają protest przeciwko przepisom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 19 października 2011 r. Sprzeciw pielęgniarek i położnych dotyczy propozycji regulacji zawartych w art. 1 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 lit. a i b. Uważają one, że proponowane zmiany w systemie wyboru świadczeniodawcy skutkować będą eliminacją samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych z rynku usług medycznych. Zgodnie z przepisami projektowanej nowelizacji, pacjent będzie musiał wybrać pielęgniarkę i położną, które wykonują świadczenia zdrowotne w ramach tego samego świadczeniodawcy co lekarz rodzinny. Uważają one, że proponowane regulacje ograniczają ich samodzielność zawodową, która zawarta jest w przepisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy ministerstwo nie dostrzega obaw, że proponowane przepisy mogą spowodować wyeliminowanie z rynku usług medycznych samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych?
2. Czy regulacje zawarte w projekcie nowelizacji nie będą skutkować ograniczeniem praw pacjentów do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej?
Z poważaniem
Poseł Jan Warzecha (PiS)
Warszawa, dnia 1 grudnia 2011
r.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zmiany treści projektu art. 28 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowny Panie Ministrze! W związku z licznymi zapytaniami środowisk pielęgniarek, wpływającymi do biura poselskiego i posła jako członka Komisji Zdrowia, zwracam się z prośbą o rozważenie zasadności zmiany zapisu art. 28 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby nie budził wątpliwości interpretacyjnych W dniu 24 października 2011 r. opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przedmiotowej nowelizacji wprowadza się do ustawy art. 28 ust. 1a w brzmieniu: „Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wskazuje jednocześnie lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy”.
Powyższy zapis jest bardzo nieprecyzyjny i już powoduje różne interpretacje. Wyrazy „wskazuje jednocześnie lekarza, pielęgniarkę lub położną” można interpretować, że jednocześnie z wyborem świadczeniodawcy lub że jednocześnie wszystkie wymienione osoby. Natomiast zapis „u tego świadczeniodawcy” można interpretować, że u tego świadczeniodawcy, czyli tego, którego wybrał, lub że pacjent wybiera lekarza, pielęgniarkę i położną udzielających świadczeń u tego świadczeniodawcy, czytaj: tego samego, jednego.
Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 listopada stwierdza, że to błędna interpretacja. Natomiast warto podkreślić, że grzech „błędnej interpretacji” popełniają tysiące pielęgniarek i położnych rodzinnych. Środowisko pielęgniarek i położnych wskazuje w swych wystąpieniach, iż nie ma żadnych gwarancji, że te „niewłaściwe interpretacje” nie staną się „interpretacjami właściwymi” i „jedynie słusznymi”.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy istnieje możliwość zmiany treści projektu art. 28 ust. 1a na zapis w następującym brzmieniu: „Świadczeniodawca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego”.
Z wyrazami szacunku
Poseł Krystyna Kłosin (PO - członek semowej komisji zdrowia)
Warszawa, dnia 30 listopada 2011 r.

Zobacz wcześniejszą interpelację

Zobacz pismo pielęgniarek rodzinnych z Mielca i dwie wcześniejsze interpelacje

Zobacz pisma redakcji Portalu do ministra zdrowia z dnia 26 października, 27 października, 22 listopada.

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.06 15:29:54 ~gośc

A ja juz myślałam Panie Mariuszu ż Pan zapomniał o "naszej sprawie"czekamy z niecierpliwością na dalsze efekty,jesteśmy dobrej myśli, czekamy z niecierpliwością do czwartku.Pozdrawiam

#2  2011.12.06 16:40:17 ~ania

ja również dziękuje PANU MARIUSZOWI,drogie kolezanki wszystkie wiadomości powinne być przedstawiane przez: kolegium lub izby tak jak to jest u lekarzy ale nasze zarządy tylko się upominają o pieniądze. ZAPROTESTUJMY

#3  2011.12.06 19:32:43 ~pieleg

Drogi kolezanki Zarzad Kolegium pracuje społecznie ,spr ile z nas ma etat w izbach ,społeczke i jeszcze jest konsultantem np ds.pieleg.rodzinnego ? co moga nam pomoc ano nic ,moge sie dorobic na nas bo sie nikt nie zbuntuje , przykład PRZEWODNICZACA IZBY W GORZOWIE WLKP

#4  2011.12.06 19:34:46 ~RODZINNA

Ja również jeszcze raz dziękuję Panie Mariuszu.

#5  2011.12.06 19:38:44 ~:(

Co tu sie dzieje ,jakie to smutne.

#6  2011.12.06 20:24:50 ~@@@

Kolegium? Kolegium nie robi nic! Podnoszą składki z 3zł na 10 zł miesięcznie. Przestałam jeździć na spotkania. To co opowiadają te Panie, jest straszne!

#7  2011.12.06 20:49:30 ~???

A to z e sie dajemy PANIOM W IZBACH jest ok? Kolegium ma prawnika dla nas a izby tylkokase dla siebie i nic niezałatwia ,przez 4 lata było 7 samozwanczych PRZWODNICZACYCH i tak zostało ,choc zapisana kadencja 2x.

#8  2011.12.06 22:23:33 ~Uwaga!

Proszę przestańcie,tego się nie da czytać. Ciągłe,nieuzasadnione pretensje, Izby muszą istnieć, chociażby po to ,aby nas reprezentować na różnych szczeblach .To przecież my wybieramy przedstawicieli.Są zjazdy ,zebrania ,spotkania w OIPiP.Ile razy byłaś (byłeś)na takim spotkaniu? Masz zastrzeżenia do działalności, powiedz u źródła.Chyba starczy prania tego brudu tu,publicznie. Przecież to portal ogólnie dostępny .Zależy nam na złej opini o pielęgniarkch? Chyba, że występują tu prowokatorzy ,wówczas nie dajmy się sprowokować i ignorujmy głupie wpisy ,

#9  2011.12.06 22:34:36 ~ do @@@

Kolegium ,aby mieć siłę przebicia powinno mieć więcej członków ,wtedy tak jak PZ by mogło negocjowiać w różnych komisjach .W tej chwili jest nas za mało ,ale nie można powiedzieć ,że nic nie robi .Cały czas działa ,a składka -no cóż nic za darmo .Lekarze jakoś się nie targują,nie obrzucają wzajemnie paszkwilami .Wiem,wiem zaraz odbiorę deszcz odpowiedzi ,że więcej zarabiają itp.itd.Tak ,ale też ich składka jest dużo większa ,a i członków ich kolegium ma więcej .Tym sposobem mają wiekszą siłę przebicia. Nawet w nasze sprawy ingerują ,a my? Co tu dużo mówić.Zobacz wyżej .

#10  2011.12.07 11:19:49 ~gość

Koleżanki i koledzy podpisujcie PROSZĘ listę sprzeciwu wobec zamierzeń Rządy RP w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. zawartej na stronie internetowej www.ozzpip.com.pl i przekazujcie ją do swoich organizacji. TO NASZ WSPÓLNY INTERES, ZRÓBMY COŚ RAZEM, BEZ PODZIAŁÓW I KŁÓTNI!

#11  2011.12.07 17:47:53 ~do Uwagi

Przelicz sobie jakie pieniądze mają izby, w Krakowie za nasze pieniądze w centrum kupiono kamienicę, oczywiscie jeszcze ją pieknie odnowili wszelkie wyjazdy odbywaja się w najlepszych hotelach

#12  2011.12.07 19:07:12 ~gość do

Nie będę liczyć ,ale jeszcze raz powtarzam to MY wybieramy IPIP.Też nie jestem za marnowaniem naszych pieniędzy ,dlatego na wszystkich zebraniach w OIPIP(jeżdżę), mówię o Tym, co mi się nie podoba i nie zawsze ze wszystkim się zgadzamy.Jest nas kilka pielęgniarek i położnych Tym sposobem dużo w naszej IPIP już wyegzekwowaliśmy.To my decydujemy o ich być ,albo nie być.Są zjazdy ,spotkania ,są też i głosowania nad różnymi sprawami ,problemami.Pusta dyskusja tu na forum nic nie da. Zarząd to zaledwie kilka osób .Oni NAS reprezentują ,a nie odwrotnie .

#13  2013.03.18 13:14:25 ~333

Witam wszystkie pielęgniarki POZ! Czy ktoś słyszał o zmianach w POZ od lipca 2013? Czy to prawda, że chcą płacić za nasze świadczenia? A co z deklaracjami?

Dodaj komentarz