Ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek oraz jednego z dwóch kursów dla położnych.

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Według nadal obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, pielęgniarki i położne mogły odbywać poniżej wymienione kursy kwalifikacyjne. Na czerwono zaznaczyłem te kursy, które zgodnie z projektem nowego rozporządzenia ministra zdrowia (akt wykonawczy do nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej) zostaną zlikwidowane, natomiast kursy oznaczone kolorem zielonym pozostaną nadal w wykazie kursów kwalifikacyjnych. Podkreślam jeszcze raz: to jest wersja (z dnia 9 stycznia 2012 roku) PROJEKTU, rozporządzenia które zostanie skierowane do konsultacji społecznych! 

I. Dotychczas kursy kwalifikacyjne tylko dla  pielęgniarek mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
4) psychiatrycznego,
5) onkologicznego,
6) zachowawczego,
7) środowiska nauczania i wychowania (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa pediatrycznego),
8) nefrologicznego z dializoterapią,
9) opieki długoterminowej,
10) opieki paliatywnej (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej),
11) ratunkowego,
12) chirurgicznego,
13) kardiologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa zachowawczego),
14) pediatrycznego,

15) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wniosek: ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać tylko pielęgniarki.

II. Dotychczas kursy kwalifikacyjne tylko dla  położnych mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,

2) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Uwaga! Ministerstwo zdrowia zamierza do wykazu kursów przeznaczonych tylko dla położnych dopisać dwa rodzaje kursów w dziedzinie pielęgniarstwa, które wymieniam poniżej:

  • anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
  • operacyjnego w położnictwie i ginekologii.

III. Dotychczas kursy kwalifikacyjne kierowane zarówno do pielęgniarek i  do położnych mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) epidemiologicznego.

 

Zapraszam do dyskusji. Interesujące w jaki sposób do propozycji ministerstwa odniesie się Naczelna Rada PiP.

Organizacje oraz stowarzyszenia zapraszamy do przedstawienia opini w przedmiotowej sprawie, poprzez publikację na Portalu swoich stanowisk, które można przesyłać na adres redakcji Portalu: [email protected]