Nowości wydawnicze: "Podręcznik diagnoz pielęgniarskich" i "Procedury pielęgniarskie w chirurgii" oraz "Alternatywne metody opieki okołoporodowej".

Książki dla pielęgniarek.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Jak

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

Publikacja Podręcznik diagnoz pielęgniarskich to polskie wydanie 9 edycji Nursing Diagnosis Handbook. Książka jest przewodnikiem  planowania opieki opartej na dowodach naukowych. Autorkami są: pielęgniarka z prawie czterdziestoletnim stażem zawodowym oraz nauczyciel akademicki w zakresie pielęgniarstwa, także posiadający doświadczenie zawodowe w pielęgniarstwie. Układ podręcznika według autorów sprzyja z codziennego korzystania w pracy zawodowej. Powinien być on wykorzystywany według następującego wzorca: pierwszy etap to zbieranie i dokumentowanie obiektywnych i subiektywnych objawów występujących u pacjenta. Ten etap to formułowanie rozpoznania pielęgniarskiego, w drugiej części podręcznika zawarto wytyczne w zakresie stawiania diagnoz pielęgniarskich poprzez pryzmat objawów, stanu klinicznego, rozpoznania medycznego oraz przewidzianych badań diagnostycznych i zbiegów chirurgicznych, kolejny etap to wytyczne planowania opieki, oraz planowanie interwencji. Podstawę zawartych w podręczniku treści stanowią klasyfikacje: diagnoz – NANDA, wyników opieki – NOC, interwencji / działań pielęgniarskich NIC. W opisach interwencji pielęgniarskich zawarto także interwencje pediatryczne, pierwszej pomocy oraz geriatryczne. W powyższych opisach uwzględniono różnice kulturowe, przedstawiono racjonalne uzasadnienie ich zastosowania. Publikacja ułatwia w dużej mierze  powiązanie sugerowanych diagnoz pielęgniarskich z wiedzą o danym pacjencie. Jest pomocna przy sporządzaniu planu opieki. Zobacz publikację w Sklepie Pielęgniarek i Położnych

..

.

Procedury pielęgniarskie w chirurgii 

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Publikacja Procedury pielęgniarskie w chirurgii została wydana w 2012 roku. Jej autorkami są osoby posiadające między innymi tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W podręczniku zawarto opis procedur w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, uwzględniając dziedzinę chirurgii ogólnej, endoskopowej, naczyniowej, urazowej oraz laryngologii, urologii i neurochirurgii. We wstępie do książki autorki informują, że poszczególne procedury zawierają wykaz działań diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, a także profilaktycznych. W opisie konkretnych procedur uwzględniono wskazania oraz przeciwwskazania do ich wykonywania, a także wymieniono sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania procedury. Wskazano także wykonawcę poszczególnych procedur lub jej etapu, z uwzględnieniem uprawnień do ich wykonywania. We wstępie autorki informują także, że w sposób tabelaryczny opisano w konkretnych procedurach poszczególne etapy ich przebiegu wraz z uzasadnieniem oraz możliwe trudności w ich przeprowadzeniu, a także powikłania i działania jakie należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.
W podręczniku podjęto ponadto problematykę:

 • zakażeń szpitalnych w kontekście mycia rąk, sterylizacji narzędzi;
 • postępowania po ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny;
 • pobierania krwi na posiew w przypadku podejrzenia zakażenia odcewnikowego przy zastosowanej kaniulacji centralnej;
 • prawidłowego podawania krwi i preparatów krwiopochodnych;
  zakładania sondy Sengstakena-Blackemorea;
 • zasad żywienia dojelitowego oraz nawadniania.
  Jeden z rozdziałów poświęcono zagadnieniom dotyczącym ran. W tej części podręcznika omówiono między innymi:
  zasady wstępnego zaopatrzenia rany, techniki zakładania opatrunków, drenaż rany, owrzodzenia, zastosowania opatrunków na ranę odmrożeniową, oparzeniową, odleżynową, podciśnieniowego systemu leczenia ran.
  Zobacz publikację w Sklepie Pielęgniarek i Położnych

.

.Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Publikacja wydana w 2012 roku pt. Alternatywne metody opieki okołoporodowej jest częścią serii wydawniczej Biblioteka Położnej, która w opinii autorów jest odpowiedzią na standardy opieki okołoporodowej określonych rozporządzeniem ministra zdrowia w 2010 roku. Książka promuje model opieki prowadzonej przez położną zarówno nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu oraz nad noworodkiem. Takie podejście do kompetencji położnej wynika z faktu, że położna przez Światową Organizacje Zdrowia oraz Federację Ginekologów i Położników jest przygotowana do kompetentnej i profesjonalnej opieki. Jest to także osoba, która w opinii autorów podręcznika dysponuje formalnymi uprawnieniami i odpowiada za prowadzenie praktyki zawodowej. W pierwszej części podręcznika zaprezentowano najnowsze techniki porodowe, w których omówiono korzyści z zastosowania przedmiotowych metod oraz warunki ich bezpiecznego prowadzenia. Szczególny nacisk położono na określeniu zadań położnej w prowadzeniu porodu w różnych metodach prowadzenia akcji porodowej. Kolejnym aspektem posuszonym w publikacji to omówienie wybranych miejsc, w których może być prowadzony poród. Przedstawiono w powyższym kontekście kwestie bezpieczeństwa akcji porodowej oraz alternatywy dla porodu w warunkach szpitalnych. Następnie poruszono problematykę prowadzenia szkoły rodzenia oraz jej zadań w prawidłowym przygotowaniu kobiety ciężarnej do akcji porodowej. W publikacji zawarto także informacje w zakresie zasad i metod eliminowania i łagodzenia bólu porodowego oraz przygotowania kobiety do porodu także w ujęciu psychoprofilaktycznym. Szczególny nacisk położono na omówienie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej. Zobacz publikację w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Mielcarek