Co słychać w sprawie obietnicy ministerstwa zdrowia, że "zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków" (30% i 20%) dla członków (pielęgniarek) ZRM oraz zatrudnionych poza nimi, które były zawarte w ustawie o zoz, a nie zostały przeniesone do ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

 

Ustawa o działalności leczniczej zlikwidowała przywileje pracownicze. Zapis o dodatku w wysokości 30 % dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego (zespoły wyjazdowe) oraz 20% (poza zespołem wyjazdowym - pomocy doraźnej) widniejący w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej wyparował! Takich regulacji nie zawiera ustawa o działalności leczniczej.

Wobec powyższego w dniu 7 czerwca br. redakcja Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych zadała ministerstwu zdrowia pytanie.

W dniu 16 czerwca br. ministerstwo zdrowia przesłało poniższą odpowiedź.

Czytamy w niej między innymi: "Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (D. U. Nr 112, poz. 654) nie zawiera przepisu analogicznego do art. 32ł ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Przepis wywoływał poważne trudności interpretacyjne. Ponadto trudno znaleźć uzasadnienie dla powielenia przepisu różnicującego wynagrodzenie osób wykonujących de facto taką samą pracę, ale w różnych podmiotach leczniczych (pogotowie ratunkowe/szpitalny oddział ratunkowy)."

Ministerstwo zdrowia w dniu 8 sierpnia 2011 udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską. W odpowiedzi czytamy: "Jednocześnie pragnę poinformować, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia nie są podejmowane prace zmierzające do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w niniejszym zakresie."

Natomiast we wrześniu 2011 roku (przed wyborami do sejmu) na stronie internetowej ministerstwa zdrowia opublikowano komunikat:

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 29 września 2011 r.

KOMUNIKAT
Dodatki do wynagrodzeń ratowników

Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw postulatom środowiska ratowniczego przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywracający dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych. Przepis nawiązuje do stanu obowiązującego do 1 lipca 2011 r. tj. do czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa uchyliła ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), która to ustawa w art. 32ł przewidywała dodatki do wynagrodzenia dla osób (pracowników) wykonujących zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, a także dla pracowników wykonujących zawód medyczny poza zespołami wyjazdowymi pogotowia ratunkowego. Po 1 lipca br. w przypadku, gdy w umowie o pracę nie wyszczególniono tego dodatku, a był on wypłacany pracownikom wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, to z dniem uchylenia ustawy przestała obowiązywać podstawa prawna do jego wypłacania. Natomiast jeżeli dodatek ten był przewidziany w umowie o pracę lub w wewnętrznych przepisach zakładowych tj. na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na przepisach w sprawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów, to jest nadal wypłacany, chyba że pracodawca zmienił umowy o pracę w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub zmienił przepisy wewnątrzzakładowe. W tej sytuacji zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków dla członków zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionych przez dysponenta jednostki, a także dla pracowników (wykonujących zawód medyczny) zatrudnionych przez dysponenta jednostki poza zespołami ratownictwa medycznego. Projekt przewiduje wysokość dodatków na dotychczasowym poziomie tj. 30 % dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 % dla dyspozytorów medycznych liczone na podstawie stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Projektowany przepis – podobnie jak art. 32 ł ustawy o zoz – ach – dotyczyć będzie osób zatrudnionych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę.

/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy

Tak na marginesie, ciekawe co z argumentami, które mz przedstawiło w odpowiedzi na pismo redakcji Portalu oraz interpelację poselską, które argumentowały słuszność zabrania dodatków? Co wpłynęło na zmianę stanowiska mz i jego wrześniowe stanowisko, że  zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków. Mam nadzieję, że ministerialna schizofrenia nie wynikała z faktu trwania kampanii wyborczej.

Mamy poczatek kwietnia 2012 roku. Co się dzieje w przedmiotowej sprawie? Przecież w komunikacie wrześniowym mz informowało, że "przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywracający dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych"!

.

Otóż teraz, w dniu 29 marca 2012 roku wiceminister zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską pisze, że "Zapewniam pana posła, że nie odstąpiłem od realizacji planów nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie uregulowania spraw dotyczących dodatków (...) Jednakże z uwagi na złożoność procesu legislacyjnego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu jednej dużej nowelizacji ustawy o PRM (...)."

Natomiast poseł składa kolejną interpretację zawierajacą poniższe pytania:

"— Z jakich przyczyn zostały przesunięte prace nad nowelizacją ww. ustawy?
— Kiedy przewiduje Pan Minister wznowienie działań nad tą ustawą?
— Czy w ramach prac nad nowelizacją przewidywane jest przywrócenie 30-procentowego dodatku do wynagrodzenia?"

Jutro na Portalu artykuł w sprawie orzecznictwa sądowego w zakresie dodatku za pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).

Mariusz Mielcarek

.