Niektóre pielęgniarki wykonują "prace o szczególnym charakterze" - co skutkuje prawem do emerytury pomostowej (pracodawca odprowadza wyższe składki ZUS). Ale jest problem. To pracodawca decyduje czy zaliczy dane stanowisko pracy do "prac o szczególnym charakterze". Skutek? Pielęgniarki procesują się.

Wiek emerytalny pielęgniarek.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Sejm ustawą określił wykaz prac, których wykonywanie uznawane jest za prace o szczególnym charakterze. Zatrudnienie na stanowisku pracy, które zostało zakwalifikowane do prac o szczególnym charakterze wiążę się  z przywilejami.

Ale w obecnym stanie prawnym to konkretny pracodawca decyduje o tym, że konkretne stanowisko pracy to wykonywanie pracy o szczególnym charakterze. Czyli dyrekcja np. szpitala, pogotowia ratunkowego, DPS itd.

Przyjdzie taki czas kiedy dana pielęgniarka czy położna będzie zainteresowana aby pracodawca wydał jej zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy o szczególnym charakterze. I wtedy może się okazać, że dane stanowisko pracy nie zostało zakwalifikowane przez danego pracodawcę jako praca o szczególnym charakterze mimo iż zgodnie z ustawą powinno być takim stanowiskiem pracy.

Uzasadnienie prawne

W ustawie  z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) o emeryturach pomostowych zostały określone rodzaje prac, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej, a nie wykonywanie poszczególnych zawodów.

Ustawa reguluje, że prawo do emerytury pomostowej można nabyć ze względu na wykonywanie prac:

w szczególnych warunkach (to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku);

lub

o szczególnym charakterze (to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się).


Wykonywane prace na stanowisku pielęgniarki i położnej nie zaliczono do żadnego rodzaju prac wykonywanych w szczególnych warunkach.

Natomiast niektóre rodzaje prac wykonywanych przez pielęgniarki i położne można zaliczono do  prac o szczególnym charakterze.

Jakie to prace?

 1. Prace członków zespołów ratownictwa medycznego,
 2. Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne,
 3. Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 4. Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Gdzie zapisano powyżej cytowane 4 punkty? Jako załącznik nr 2  do ustawy o emeryturach posmostowych - strona 14.

Wykładnię MZ w zakresie interpretacji pojęcia - "w warunkach ostrego dyżuru" znajdziesz tutaj.

Na podstawie tych zapisów pielęgniarki i położne mają prawo do emerytur pomostowych oraz uznania wykonywanych przez nie prac jako prac o szczególnym charakterze.

Przechodzimy do kolejnego, chyba najważniejszego, aspektu omawianej problematyki.

Otóż z ustawy o emeryturach pomostowych wynika, że pracodawca prowadzi:

 1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ...

Wniosek: to pracodawca decyduje czy dany rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika na określonym stanowisku pracy powinien być uznany za pracę o szczególnym charakterze.

Jaką wagę ustawodawca przywiązał do tego aspektu zagadnienia niech świadczy fakt, że w ustawie określono, że pracodawca przekazuje do ZUS poniższe dane, osób wykonujących prace o szczególnym charakterze:

a) nazwisko i imię,
b) datę urodzenia,
c) numery PESEL i NIP,
d) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Pracodawca zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy jest zobowiązany powiadomić pracowników o wpisie do ewidencji pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze.

Z powyższego wynika, że ustawodawca przywiązał ogromną wagę do faktu aby to pracodawca i pracownik mieli świadomość, że dane stanowisko pracy zostało zaliczone do prac o szczególnym charakterze.

Ponadto ustawodawca przyznał pracownikowi prawo wniesienia skargi do PIP, na fakt nieumieszczenia jego danych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z poniżej cytowanym art. 45 ust. 6 ustawy:

art. 45. ust 6. W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (...) skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli skarga taka zostanie uwzględniona, to wówczas Państwowa Inspekcja Pracy będzie uprawniona do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę  o szczególnym charakterze. W sytuacji natomiast, gdyby decyzja PiP była niekorzystna dla pracownika, będzie mu przysługiwało od niej odwołanie do okręgowego inspektora pracy, którego z kolei decyzja będzie mogła być skontrolowana na drodze sądowego postępowania administracyjnego.

Wobec przyznaniu pracodawcy kompetencji decyzji czy dane  stanowisko pracy zaliczyć do prac o szczególnym charakterze należy się liczyć z rożnymi interpretacjami powyższych przepisów i wydawaniu przez pracodawców także niekorzystnych decyzji dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Media na początku marca 2010 roku donosiły: pielęgniarki jednego ze szpitali  chcą mieć takie same prawa jak lekarze. O co chodzi? Właśnie o postępowanie dyrekcji szpitala w zakresie zagadnienia poruszanego w artykule. Okazało się, że pracodawca w tym szpitalu uznał, że stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie jest pracą o szczególnym charakterze. Natomiast taką pracą na tym oddziale jest stanowisko lekarza. Takie stanowisko dyrekcja szpitala tłumaczy . . . trudnosciami interpretacyjnymi.

W tym miejscu należy pogratulować dyrekcji szpitala poczucia humoru. Postępowanie dyrekcji szpitala w kontekście uznania pracy lekarza na oddziale anestezjologii intensywnej terapii jako pracy o szczególnym charakterze, przy równoczesnym uznaniu, że stanowisko pielęgniarki taką pracą nie jest można skomentować tylko jednym słowem. Słowem, które w powszechnej opinii jest obraźliwe dlatego nie będę jego w tym miejscu cytował.

Ale wracajmy do meritum sprawy.

Wydaje się, że dyrekcja szpitala jako zasłony dymnej używa tzw. trudności interpretacyjnych.

A w rzeczywistości, moim zdaniem chodzi, o fakt uniknięcia przez szpital opłacania dodatkowych składek do ZUS. Bowiem za każdą osobę wykonującą pracę o szczególnym charakterze pracodawca odprowadza dodatkowe składki na tzw. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wobec zaistniałej sytuacji redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych zainicjowała Akcję Społeczną dotyczącą wyegzekwowania od pracodawców prawa pielęgniarek i położnych do uznawania niektórych stanowisk pracy do prac o szczególnym charakterze – zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach pomostowych. Artykuł czytano ponad 17 500 razy. 37 KOMENTARZY!

Mamy rok 2012 . . .

Zwracam uwagę na istotne zagadnienia w przedmiotowej sprawie. W tym celu posłużę się cytatami z sentencji wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Myślę, że ich przedstawienie pogłebi naszą wiedzę w omawianym zakresie oraz uświadomi, że mamy doczynienia ze skomplikowaną materią prawną.

VIII SA/Wa 1064/11 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia - 2012-03-07

 • Wyjaśnić należy, że przyznanie pracownikowi uprawnienia do złożenia "skargi" dotyczącej niewpisania go do ewidencji pracowników określonej w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych nie może być jednak w żadnym przypadku rozumiane jako uprawnienie pracownika do żądania wydania przez organy inspekcji pracy rozstrzygnięcia, czy dane stanowisko pracy (które zajmuje pracownik) spełnia wymogi ustawy o emeryturach pomostowych. Należy bowiem pamiętać, że to pracodawca sporządza wykaz stanowisk pracy, na których - w jego zakładzie pracy - wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych). Prawidłowość umieszczenia bądź nieumieszczenia faktycznie istniejących u danego pracodawcy stanowisk pracy w wykazie stanowisk na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie jest zaś objęta kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy (por. art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIP w zw. z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych).
 • Nakaz taki (wpisu do wykazu - red. Portalu) może również być wydany jeżeli w wyniku decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ustalone zostanie, że pracownik zatrudniony na danym stanowisku spełnia warunki do objęcia go systemem emerytur pomostowych, co rodzi po stronie pracodawcy (płatnika) obowiązek uiszczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

II SA/Po 345/11 - Wyrok WSA w Poznaniu
Data orzeczenia - 2011-10-19

 • O zaliczeniu danego stanowiska do stanowisk, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze decyduje może bowiem przesądzić na wniosek pracownika Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając decyzję o obowiązku opłacania za danego pracownika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

II SA/Rz 414/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie
Data orzeczenia - 2011-09-07

 • Pojęcie "w warunkach ostrego dyżuru" nie posiada definicji legalnej, jego interpretacja określona jest w Komunikacie Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia "w warunkach ostrego dyżuru", zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy. Pojęcie to oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które powoduje konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze wskazań życiowych. Do prac w warunkach ostrego dyżuru należą prace polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym ze wskazań życiowych, a także inne prace, które są wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, skutkującego koniecznością podjęcia działań w trybie nagłym. Zgodnie z definicją pojęcia "ostrego dyżuru" zawartą w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa I tom, A-K, wydanie poprawione i uzupełnione pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, pojęcie "ostrego dyżuru" oznacza dzień, dobę, kiedy dany szpital ma obowiązek przyjmować wszystkich zgłaszających się chorych wymagających natychmiastowej pomocy lub leczenia szpitalnego. Z porównania powyższych definicji wynika więc, że pojęcie wykonywania pracy w "warunkach ostrego dyżuru" jest pojęciem szerszym od pojęcia "ostrego dyżuru". Dla określenia, czy praca wykonywana jest w "warunkach ostrego dyżuru" konieczne jest więc ustalenie stopnia prawdopodobieństwa występowania zdarzeń, skutkujących koniecznością podjęcia działań w trybie nagłym, w ramach czasu pracy pracownika, w którym wykonuje on pracę w trybie "zwykłym".
 • Jest poza sporem, że M.I.– S. zatrudniona była w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w R. w Bloku Operacyjnym Ginekologii i Położnictwa, na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki. Z akt administracyjnych sprawy (zakres czynności pielęgniarki instrumentariuszki w bloku operacyjnym; zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pielęgniarki instrumentariuszki) wynika, że w ramach zatrudnienia w wykonywaniu swoich obowiązków współpracowała z lekarzami operatorami, pielęgniarkami oraz innymi członkami zespołu operacyjnego i była zobowiązana do zapewnienia pełnej opieki pielęgniarskiej nad powierzonym jej pacjentem w trakcie jego pobytu na bloku operacyjnym. Nie ulega zatem wątpliwości, że należała do personelu pomocniczego w stosunku do zespołu lekarzy wykonujących operacje i wykonywała prace określane jako prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii. Za prawidłowe uznać należy posłużenie się przez organy administracji definicją pojęcia wykonywania pracy "w warunkach ostrego dyżuru", zawartą we wskazanym wyżej komunikacie – jako pozaprawnym źródle prawa, stanowiącym uzupełnienie regulacji prawnej w odniesieniu do pojęcia, które nie posiada definicji legalnej.
 • W tym miejscu odwołać należy się także do orzecznictwa sądów administracyjnych, z którego wynika, iż uzasadnione jest, aby za pracownika wykonującego prace w warunkach szczególnych traktować już takiego pracownika, którego znaczna część czynności wykonywanych w ramach zakresu obowiązków wiąże się, ze szczególnym charakterem. Wykonywanie nawet tylko w ramach części obowiązków takich czynności niesie bowiem za sobą niebezpieczeństwo związane z obniżoną sprawnością psychofizyczną pracownika (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Lublinie z dnia 18 listopada 2010r. II SA/Lu 236/10., LEX nr 653543, podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Lublinie z dnia 16 listopada 2010r., II SA/Lu 239/10., LEX nr 656449). Sąd podziela powyższe stanowisko sądów administracyjnych. W jego świetle oraz z uwagi na treść definicji pojęcia wykonywania pracy "w warunkach ostrego dyżuru" uzasadniona jest konkluzja, że tylko ustalenie przez organy, iż w danej sprawie zachodzi duże prawdopodobieństwo występowania zdarzeń, skutkujących koniecznością podjęcia działań w trybie nagłym oraz ustalenie, że znaczna część czynności wykonywanych w ramach zakresu obowiązków pracownika wiąże się ze szczególnym charakterem, uprawnia organy do wydania orzeczenia w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 • W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, że takie prawdopodobieństwo występowało w Bloku Operacyjnym Ginekologii i Położnictwa, gdzie zatrudniona była M.I.- S. Jednakże dla określenia jego stopnia, konieczne jest ustalenie, jaka części zabiegów wykonywana była w trybie normalnym, a jaka w trybie nagłym ("w warunkach ostrego dyżuru"). Bez dokonania takich ustaleń, nie można ocenić czy M.I.- S. wykonywała prace o szczególnym charakterze w rozumieniu powołanego art. 3 ust. 3 ustawy określone w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy.
 • Na marginesie jedynie stwierdzić należy, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem strony skarżącej, że prace wykonywane przez M.I.– S. nie mogą być zaliczone do prac wymienionych w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy (w warunkach ostrego dyżuru), ponieważ jej praca nie charakteryzowała się trybem nagłym, a nawet jeśli występowały zabiegi nieprzewidziane, to blok operacyjny powinien być do nich przygotowany po zakończeniu zabiegu wcześniejszego. Podkreślić bowiem należy, że potrzeba wykonania w tzw. "międzyczasie" zabiegów w trybie nagłym, obok zabiegów wykonywanych według ustalonego z góry harmonogramu, nie pozwala na wcześniejsze przygotowanie bloku operacyjnego, powoduje natomiast konieczność jego przygotowania w trybie nagłym.
 • Nie można zgodzić się także ze stanowiskiem strony skarżącej, jakoby na mocy ustawy pracodawcy zostały nadane kompetencje do samodzielnego określania występowania w zakładzie pracy prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Z art. 41 ust. 4 ustawy wynika jedynie obowiązek prowadzenia przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wykaz czy też ewidencja powinny być jednak prowadzone w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Mariusz Mielcarek

Komentarze użytkowników

#1  2012.04.03 17:07:10 ~oszukana

Moja Dyrekcja też nie uznała pracy w oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii jako pracę w szczególnych warunkach lub ostrego dyżuru-dodam,że jesteśmy OAiIT jedynym w promieniu 25km.

#2  2012.04.03 20:58:18 ~irena

Mam pytanie, pracę o szczególnym charakterze uznano wszystkim lekarzom chirurgom i anestezjologom. O ile wiem, sami ci panowie nie pracują w ramach ,ostrego dyżuru'' ani w zespołach operacyjnych ani w zespołach anestezjologii.Rozporządzenie nic nie mówi, że ów zespół to tylko lekarze.Zgodnie z literaturą medyczną zespoły operacyjne dyscyplin zabiegowych to:lekarz operator, asystenci, piel. instrumentariuszka z kolei zespoły anestezjologiczne dyscyplin zabiegowych to: lekarz anestezjolog i piel. anestezjologiczna. obydwa zespoły pracują w ramach ostrego dyżuru - zawsze i wciąż! Jak to jest w państwie prawa?

#3  2012.04.04 06:37:40 ~ha!

Uważam, że każda pielęgniarka pracuje w szczególnych warunkach i każda powinna miec mozliwość pójścia po 35 latach pracy na emeryturę niezależnie od wieku

#4  2012.04.04 08:04:09 ~Jagna

Z tymi emeryturami pomostowymi nie jest tak słodko, jak się zdaje. Nie dość, że wysokość świadczenia jest blisko połową zarobków, to ZUS broni się przed przyznaniem emerytury, nawet jeśli pracodawca uznał pracę konkretnego pracownika za pracę o szczególnym charakterze, dodatkowo opłacał wyższą składkę do ZUS-u. Toczy się wtedy "dochodzenie' czy na pewno pracownik wykonywał tę pracę stale. W moim szpitalu nie ma problemu z uznaniem stanowisk pracy przez pracodawcę uprawnionych do emerytury pomostowej. Odprowadza składkę do FEP, nawet za osoby pracujące na jedną zmianę i kierownictwo, co wydaje mi się, że niekoniecznie będą mogli z niej skorzystać, w rozumieniu interpretacji - "w warunkach ostrego dyżuru".

#5  2012.04.04 20:16:30 ~EWA

Szkoda,że praca w warunkach szkodliwych nie dotyczy oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej,który należy do jednego z cięższych oddziałów.Na którym leżą pacjenci po operacjach,niejednokrotnie bardzo ciężkich zabiegach naczyniowych,ludzie starsi,zmiażdżycowani,wymagający kompleksowej opieki pielęgniarskiej,a co za tym idzie- dużego wysiłku fizycznego.Można się tylko domyślić,że przepisy tworzą ludzie,którzy nie mają pojęcia o pracy na poszczególnych oddziałach.

#6  2012.04.04 20:49:43 ~M.I.-S.z R

Czuję się zaszczycona,że moja sprawa znalazła się na publicznym forum.Niestety mój były pracodawca ponownie odwołał się od nakazu PIP-u.Czekam na kolejną sprawę w sądzie administracyjnym.Mam nadzieję,że tym razem wygram.Myślę,że za mną pójdą wszystkie instrumentariuszki z WSZ w Rzeszowie i będą miały ciut wyższą emeryturkę.Mój obecny pracodawca płaci mi i moim koleżankom wyższą składkę do ZUSu.Czyli jak się dba o pracownika to koszty się nie liczą.

#7  2012.04.04 21:38:16 ~tak

Każda piel pracuje w szczególnych warunkach.Bo przeciez praca w nocy ile zdrowia nam odbiera ,praca fizyczna-kregosłupy do 70 tki nie dotrwają!

#8  2012.04.20 22:28:22 ~zoja

Ja to mam chyba wyjątkowe szczęście ,bo mój pracodawca potwierdził mi na piśmie,że mam prawo do wcześniejszej emerytury.Pracuje ponad 20 lat na anestezjologii w tzw "warunkach ostrego dyżuru".Uważam,że każda pielęgniarka powinna mieć takie prawo i nie chciałabym ,żeby mną na starość opiekowała sie schorowana i przemęczona 67 latka!

#9  2012.07.11 17:21:45 ~piel

A w jakich warunkach pracuje pielęgniarka neurologiczna - dżwigając kilogramy pacjentów przez kilka czy kilkanaście lat ? w polskich szpitalach nadal manfaktura - szok !

#10  2012.07.18 12:19:37 ~jania

Nie narzekajcie jak tak ciezko można sie zawsze przekwalifikowac

#11  2012.08.15 21:01:51 ~zosia

Dużo się pisze o różnych dziedzinach pielęgniarstwa, ale pracę pielęgniarek w dps-ach wszyscy mają gdzieś, nalepiej żeby były odpowiedzialne za wszystkie sprawy zdrowotne szczególnie jeżeli chodzi ochorych psychicznie, tak naprawdę to nie ma nawet konkretnych uregulowań prawnych, dyrektorzy dps-ów drapią się po głowach jak ich się pozbyć chociaż wiedzą że są potrzebne

#12  2012.10.28 11:16:33 ~lechdom

Panie Mariuszu, cytuje Pan, co następuje: II SA/Po 345/11 - Wyrok WSA w Poznaniu Data orzeczenia - 2011-10-19 • O zaliczeniu danego stanowiska do stanowisk, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze decyduje może bowiem przesądzić na wniosek pracownika Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając decyzję o obowiązku opłacania za danego pracownika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Albo moja znajomość języka jest "inna", albo to nie jest żadna informacja. Proszę o korektę!

#13  2012.12.09 22:47:28 ~Beata

Ja przez 9 lat pracowałam w OIOM, następne 15 lat w Izbie Przyjęć. Obecnie pracuję na internie i dźwigam nieustannie pacjentów (stała ilość chorych leżących wynosi 65-70%)i wykonuję miliony czynności w wymuszonej pozycji. Pracuję w zawodzie 28 lat w systemie 12 godzinnym, dzień i noc, niedziele i święta. Czy to nie szczególne warunki?

#14  2012.12.10 13:23:10 ~technik

Z jakiej racji piguły maja mieć szczególne warunki pracy - to my technicy radiologii powinnismy mieć w pierwszej kolejności uznane prace w szczególnym charakterze a niestety zabrano nam wszystko i promieniowanie rentgenowskie uznano jako nieszkodliwe . Są technicy radiologii , lekarze radiologii któym brakuje dosłownie 1 dnia pracy po 2008 wg nowej listy zawodów żeby mieli pomostówke i gdzie ma ten 1 dzień dopracować kobieta co w kopalni czy hucie czy odlewni suróki czy koksowni

#15  2012.12.11 00:45:59 ~do technik

Zgadzam się, że powinniście mieć zaliczoną pracę w szczególnych warunkach bo nie czarujmy się warunki w pracowniach nie są doskonałe a co za tym idzie szkodliwe ale my też nie jesteśmy traktowane jak należy więc po co ten atak?

#16  2012.12.11 00:54:46 ~do technik

Absolutnie się zgadzam, że wykonujecie pracę w szczególnych warunkach i też macie prawo do pomostówek. Zapewniam, że nie chcielibyście robić tego co my musimy (ropiejące rany, pampersy z zawartością itp.)więc po co ten atak na nas?

#17  2012.12.12 21:22:33 ~antytuzg

Rasa panów jaka zrodziła sie w tzw . strefie zarządzajacej tzw. służbie zdrowia / słowa uzyte daleko na wyrost /tak zdemolowała celowo relacje personelu lekarze -reszta chołoty ,zeby ci ostatni wiedzieli gdzie jest ich miejsce w szeregu i to pod kazdym wzgledem . Cel osiagnieto niemal doskonały , pielegniarki sobie , technnicy sobie innych wcale nawet nie słychac . W metnej wodzie ryby sie dobrze łowi . W tej chwili szpitalnictwo w Polsce zadłuzone jest na ok. 12 mld PLN większość długu to zarobki lekarzy , któzy jak maja za malutko wyłaża na barykady i cel jest.Pracuje od 17 lat w RFN jako technik rtg i na swiadczenie moge odejśc kiedy chcę np. w wieku 60 lat dostane tyle a tyle procent emerytury nigdy pielegniarka - tutaj w Nieczech jest Pan Pielegniarka! nie bedzie tyrać do 67 lat to jais wymysł faszystów z Polski i idiotów !

#18  2012.12.31 17:10:49 ~lidka

Przez te pomostówki to nie osiagam pełnego orgazmu!

#19  2014.01.24 23:33:05 ~Barbara

Zaczynając pracę prawie 30 lat temu zastanawiałam kiedy ja dopracuję do tego wieku emerytalnego.Obecnie będąc na progu i tak niewiele by brakowało go przejść, okazało się, że został nam podwyższony stopień. Zapewne nie jedna koleżanka zgodzi się z faktem, że jeżeli przepracowałyśmy nie 35 lat pracy ,ale 30 lat w systemie zmianowym w swoim zawodzie,nieważna na jakim oddziale, to bez względu na wiek jaki mamy powinnyśmy odejść na normalną emeryturę. Uważam ,że 30 lat przepracowanych to jest duże osiągnięcie. Nie wiem czy pracodawca będzie miał z nas pożytek jak zaczną się zwolnienia, bo to kręgosłup siada, to znowu nogi itp.

#20  2014.02.28 10:32:33 ~xxxxxx

,Wincenty Skrzetuski pisał, że poddanie słabszych pod panowanie mocniejszym to „rzecz przeciwna w kraju wolnym,

#21  2014.04.05 21:07:43 ~położna

To oczywiste,praca połoznej to też praca o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach.Po 30-tu latach pracy na porodówce w ciągłej gotowości w systemie zmianowym.

#22  2014.08.27 18:56:28 ~spr

Zabrać pielęgniarkom , dać nauczycielom, pielęgniarka ma pracować do końca, taki zawód wybrała, nikt jej nie zmuszał.

#23  2015.07.14 15:57:47 ~mistrz

Pielęgniarkom zawsze mało ale nikt nie mówi o tymże większość ich obowiązków wykonują sanitariusze i salowe a zarabiają grosze!

#24  2015.08.21 08:37:46 ~Gosc

Technik Radiologie , prosze sie ze mna skontaktowac Pozdrawiam Claudia swiss.medical@aol.com Dziekuje oraz zycze milego dnia

#25  2016.04.20 20:26:15 ~zosia do -

Dlaczego zabrać pielęgniarkom? Nauczyciele też swój zawód wybrali. Mają wolne wakacje, ferie, święta, niedziele i urlop

#26  2016.04.20 20:31:54 ~do-spr

Urlop zdrowotny i ciągle narzekają. Spróbuj -spr spędzić dzień w szpitalu psychiatrycznym jako wolontariusz.Nie masz pojęcia o czym piszesz! Zosia

#27  2016.09.26 10:40:29 ~#27

Witam. Przepracowałam w DPS-ie ponad 20 lat, otrzymałam od pracodawcy świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Gdy zadzwoniłam do ZUS-u aby uzyskać informacje, odnośnie prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę (obecnie mam 31 lat pracy i 51 lat), to usłyszałam, że jeśli zwolniłam się z tej pracy przed 2008 rokiem, to musiałabym przepracować później chociaż 1 dzień w szczególnych warunkach na umowie na czas nieokreślony, żebym nabyła prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Kolejny absurd naszego prawa. Takie jest podejście do naszej ciężkiej pracy. Dlatego obserwuję teraz w szpitalu, że coraz więcej moich koleżanek po fachu ma problemy ze zdrowiem, jest sfrustrowanych i przygnębionych, więc nie wiem ile z nas doczeka tej normalnej emerytury. Tylko rosną wymagania i presja z wielu źródeł. Za to nasi decydenci mają się dobrze pod każdym względem.

#28  2017.03.05 10:33:17 ~mm

Jeśli jesteś nauczycielem i mówisz o wyborze zawodu -to chyba Tobie babcia zawodu nie wybierała .Zapraszam na wolontariat ,aby zobaczyć kulisy lekkiego zawodu jakim jest zawód pielęgniarek .Pozdrawiam czule

#29  2017.03.05 10:40:55 ~mm

35-40 lat pracy w szpitalu na zmiany - to wielki wyczyn ,tylko nikt tego nie widzi .Tu należy się interwencja naszych przedstawicielek.

#30  2017.03.14 01:17:27 ~piel

W polskich szpialach i klinikach(! ) to fizyczna harówa szczególnie na oddziałach internistycznych jest dużo starszych leżących pacjentów .Pampersy, kroplówki , karmienia , transport na badania na okrągło. NIe ma czasu wypełnić dokumentacji. Na chirurgii było trochę lżej bo robota konkretniejsza i trochę oddechu było. Ale internistyczne oddziały to masakra. Ale niestety ,przełożeni a nawet naczelna pojęcia nie mają jaka to jest ciężka robota. No i manufaktura . Ile mozna tak pracować ? . To nie jest praca w szczególnych warunkach ? . Nauczyciele maja tylko głos no i psychika trochę. Pielęgniarki kręgosłupy,mięśnie ,stawy, hormony, horoby metaboliczne wszystko, bo zmany nocne, Oni maja wakacje urlopy zdrowotne a my nie.To najgorszy z możliwych zawod bo ciężki fizycznie, psychicznie i jeszcze narażenie biologiczne i chemiczne.Już wysiadam. Pierdolę to gówno!

#31  2017.03.14 01:28:24 ~piel

Wszystkie pielęgniarki pracujące 30 lat w szpitalach i DPS-ach w systemie zmianowym pracują w szczególnych warunkach i powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Tak jest we wszystkch cywilizowanych krajach. A TYM BARDZIEJ POWINNO BYĆ W POLSCE GDZIE PIELĘGNIARKI JAK ROBOLE NIEWYKWALIFIKOWANE ODWALAJĄ ROBOTĘ ZA SALOWE,DIETETYCZKI ITP I PRACUJĄ ZA TRZY PIELĘGNIARKI. A ROBOTY NIE UBYWA TYLKO DOWALAJĄ QRFA MAĆ.Ale wiadomo,że w Polsce pielęgniarek nie tylko nie cenią i nie szanują ale nimi gardzą. Nie szanują i gardzą wszystkie i kolejne rządy,pracodawcy i przełożeni .

#32  2017.05.14 20:10:28 ~Piel

Pracuję 30 lat jako piel. Anestezjologiczna i sama wiem źe pracuję inaczej niż 10 czy 15 lat temu możemy się licytować kto pracuję cięźej.Po tyłu latach wiem że nieda się równo podzielić pracy! Problem polega na tym że nie potrafimy się zjednoczyć i walczyć o godne wynagrodzenie za to kłótnie wychodzą nam świetnie i łatwo dajemy się wmanewrować w rywalizację komu się ile należy. Jedyna nasza szansa to wspólny front i źądania wspólne jako pracowników szpitala.

#33  2017.07.04 14:43:34 ~Jakub84

Niestety pielęgniarka jest w naszym kraju zawodem wysoce niedocenionym, szczególnie w kwestii wynagrodzenia. Jest to o tyle przykre, że przecież pielęgniarka to wolny zawód (tak jak adwokat, radca prawny, architekt etc.), zawód zaufania publicznego, a na osobie która go wykonuje spoczywa naprawdę wielka odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Często sami pacjenci dokładają swoje "trzy grosze" do poniżania pielęgniarek, bo jak mają o coś pretensje - to kierują je właśnie pod ich adresem, a profity z opieki nad pacjentem często trafiają w ręce lekarskie. Moim zdaniem zawód pielęgniarki, szczególnie pracującej w szpitalu powinien być w wykazie prac w szczególnych warunkach. Na marginesie moja mama po 35 latach pracy jako pielęgniarka nabawiła się przepuklin kręgosłupa (i nie tylko), a zarabia około 1700 na rękę, jak wspomniałem po 35 latach pracy.

#34  2017.09.23 12:14:06 ~kartę nauc

Przeznaczyć na kartę dla pielęgniarek

#35  2018.03.14 12:10:27 ~Elka380@op

Bezwzględnie nasi przedstawiciele powinni walczyć o wcześniejsze emerytury dla pielęgniarek pracujących zmianowo, moim zdaniem 20 lat pracy powinno dać możliwość do wcześniejszego odejścia w przyszłości.Po 20 latach takiej pracy zaczynają się poważne schorzenia z którymi musimy się sami borykać. Nie mamy ani urlopów zdrowotnych,ani prawa do rehabilitacji, zapomogi losowej w razie poważnej choroby , nie uznają nam żadnej choroby zawodowej. Przy takim traktowaniu i śmiesznych zarobkach, prorokuję temu zawodowi może jeszcze 5 lat. Gdy odejdą osoby mające 50+ nie będzie pielęgniarek w tym kraju.

#36  2018.09.20 14:55:46 ~wa-wa

Cóż my dyskutujemy o pielęgniarkach , nauczycielach i innych - jakie szczególne warunki, uciążliwe. Tylko w sejmie pracuje się w szczególnych warunkach. I tam można robić do SETKI

Dodaj komentarz