Kilkanaście izb pip podczas zjazdów okręgowych podjęło wnioski o zwołanie NADZWYCZJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU, w celu zmiany wysokości składki członkowskiej ściąganej przez samorząd od pielęgniarek i położnych. Zjazdy postulują także ujednolicenie wysokości składki.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

 

 

Jednym z okręgowych zjazdów pielęgniarek i położnych, który podjął uchwały w przedmiotowej sprawie jest zjazd w Poznaniu. W biuletynie informacyjnym tej izby czytamy, że Zjazd  uchwalił rezolucję o zwołanie NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU KRAJOWEGO pielęgniarek i położnych w związku z przyjęciem uchwały nr 19 VI Krajowego Zjazdu z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Ten sam zjazd przegłosował również wniosek w sprawie wprowadzenia ujednoliconej składki członkowskiej w wysokości 25 zł dla wszystkich pielęgniarek i położnych bez względu na formę wykonywania zawodu.

Przedmiotowymi wnioskami naczelna izba pip ma zająć się na swoim posiedzeniu w maju br.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie podkreślała, że uchwała Zjazdu Krajowego z grudnia 2011 roku spowodowała, że pielęgniarki i położne opłacają bardzo zróżnicowane składki na rzecz jednej organizacji. Inne składki są ściągane od pielęgniarki i położnej zatrudnionej na umowę o pracę, inne znacznie wyższe zatrudnionej na umowie kontraktowej! Dziwna jest to sprawiedliwość zaproponowana przez władze izby pip.

Ponadto dlaczego władze izby mają wchodzić w posiadanie informacji o wysokości naszych zarobków oraz emerytur, rent? Bo przecież ściąganie składki procentowej właśnie niesie takie skutki! Jak się to ma do ochrony informacji o dochodach? Taki sposób ściągania składek powoduje, że władze izby wiedzą kto ile zarabia, ile zarabiają np. pielęgniarki naczelne, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki oddziałowe? Czy izba powinna być w posiadaniu takich informacji?

Dlatego jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie składki kwotowej. Jedna kwota ściągana od wszystkich pielęgniarek i położnych. Bez względu na formę wykonywania zawodu, wysokość wynagrodzenia. Dlatego apelowaliśmy o wprowadzenie składki kwotowej, nie procentowej.

Natomiast warto poruszyć jeszcze jeden aspekt zaproponowanych przez władze izby pip, zmian w zakresie obowiązkowych składek członkowskich. 

Otóż dotychczasowa uchwała składkowa z 2003 roku przewidywała, że "składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów".

Czyli od jednego dochodu. Natomiast projekt grudniowej uchwały zjazdowej przewidywał, że "w sytuacji, kiedy dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę u więcej niż u jednego pracodawcy, wysokość składki obliczana jest od sumy uzyskiwanych wynagrodzeń zasadniczych". Podsumujmy - dotychczas pielęgniarka i położna zatrudniona na umowę o pracę np. w dwóch miejscach, opłacała obowiązkowe składki z jednego miejsca zatrudnienia, w grudniu 2011 roku władze izby złożyły projekt uchwały według której, zapłaciłaby składki z każdego miejsca zatrudnienia. Czyli zapłaciłaby składki od co najmniej dwóch dochodów. Ale ta nowa restrykcja miała dotknąć tylko pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o pracę. Bowiem gdy pielęgniarka lub położna miała uzyskiwać dochody jednocześnie z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składkę miała opłacić od jednego dochodu - tego z którego wysokość składki będzie wyższa. Czyli mimo uzyskiwania co najmniej dwóch dochodów opłaciłaby składkę z jednego dochodu. Natomiast w przypadku prowadzenia przez pielęgniarkę lub położną działalności gospodarczej (indywidualnej, grupowej praktyki) oraz uzyskiwania dochodów z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składka miała być odprowadzona od działalności gospodarczej, "chyba, że składka obliczona z innego źródła byłaby wyższa". Czyli mimo uzyskiwania co najmniej trzech dochodów pielęgniarka opłaci składkę z jednego dochodu. Na szczęście powyższe, nieprzemyślane projektowane zmiany Zjazd Krajowy odrzucił!

I jeszcze jedno - dlaczego władze samorządu pip nie opublikowały projektu grudniowej uchwały składkowej na stronie naczelnej izby pip. Dlaczego?

Mariusz Mielcarek

.