Uznawanie kwalifikacji w UE. Zdumiewająca wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych!

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Posiedzenie Sejmu w dniu 09-11-2012
Punkt porządku dziennego:
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

.

Poseł Tadeusz Iwiński:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym poruszyć dwie krótkie sprawy. Po pierwsze, Polska od wielu lat zabiega o uznawanie kwalifikacji naszych pielęgniarek na zasadzie praw nabytych na takich samych warunkach jak w przypadku innych państw członkowskich Unii. To jest ważne środowisko. Chciałbym zapytać: Jaki jest stan tych zabiegów obecnie, bo to trwa już wiele lat? Na co można liczyć i jaka jest perspektywa?

.

Odpowiada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar:
(...) Jeśli chodzi o kwestię pielęgniarek, to jest sprawa, która się ciągnie już od samego początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wiadomo, trudności wynikały z tego, że w świetle regulacji unijnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych kwalifikacje pielęgniarki były uzależnione od wyższego, co najmniej licencjackiego, wykształcenia. W traktacie akcesyjnym nie udało nam się tej kwestii uregulować. Zakwestionowaliśmy to, wnieśliśmy skargę do Trybunału Sprawiedliwości chyba w roku 2004 czy 2005, kwestionując dyrektywę, która powtarzała de facto ustalenia zamieszczone jeszcze w traktacie akcesyjnym.
Ta skarga nie została uwzględniona. Myślę, że tutaj czas działa na naszą korzyść, to znaczy w tej chwili przyjęliśmy już zupełnie inne standardy kształcenia pielęgniarek, w pełni uwzględniające wymogi europejskie. Wiele pielęgniarek ukończyło uzupełniające studia podyplomowe, które de facto już je zrównały i upoważniają do uznawania ich kwalifikacji przez inne państwa członkowskie.
Natomiast w dniu dzisiejszym nie ma podstaw do zakwestionowania obecnie obowiązującej regulacji. Jednak, jak mówię, ze względu na czas ta kwestia staje się coraz mniej istotna, bo wszystkie pielęgniarki kształcone po 2004 r. są objęte przepisami unijnymi o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.(...)

 

.