Co Wy na to? MZ "rozważa" wprowadzenie takiego rozwiązania, zgodnie z którym to nie minister zdrowia rozporządzeniem będzie ustalał "co wolno wykonać samodzielnie pielęgniarce lub położnej bez zlecenia lekarskiego". Przedmiotowe uprawnienia mają być wypadkową "umiejętności wynikowych" uzyskiwanych po ukończeniu specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych i dokształcających.

Uprawnienia zawodowe pielęgniarki i położnej.

 

W kwietniu 2012 roku informowałem na Portalu:

 

WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji. 155 KOMENTARZY! CZYTANO PONAD 13 500 RAZY.


WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji. CZYTANO PONAD 3 500 RAZY.


WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych. CZYTANO PONAD 7 500 RAZY.

 

Poniżej kwietniowe pismo ministerstwa zdrowia skierowane do władz samorządu pip.


W związku z rozważaniem przez Departament Pielęgniarek i Położnych przedstawienia pod obrady Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia propozycji polegającej na usunięciu delegacji zawartej w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 20U r. Nr 174, poz. 1039), zobowiązującej Ministra Zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę albo położną, Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie Departament informuje, że został wypracowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 2lecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540), które zostało wydane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U, z 2001 r. Nr 57, poz.602, z późn. zm.).
W związku z propozycją Pana Pawła Witta, Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki przedstawionej podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, na spotkaniu w dniu 25 marca 2013 r., dotyczącą odstąpienia od wydawania w/w rozporządzenia. W zamian należałoby przyjąć, aby umiejętności wynikowe, które uzyskuje pielęgniarka lub położna po ukończeniu wybranej formy kształcenia podyplomowego były jednocześnie uprawnieniami do wykonywania określonego rodzaju świadczeń.
W ocenie Departamentu samodzielność zawodowa pielęgniarki łub położnej wyraża się prawem do wykonywania określonych czynności, jak również w prawie do swobodnego doboru technik i metod postępowania pielęgniarskiego i położniczego wraz z poszerzeniem odpowiedzialności za jakość własnych działań. Pielęgniarstwo na przestrzeni ostatnich lat nieustannie się doskonali, dzięki swojemu rozwojowi zmierza w sferę coraz większego profesjonalizmu zawodowego.
Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych została usankcjonowana prawnie w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielągniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039), w której zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń o których mowa w art. 4 i 5 przedmiotowej ustawy.
Ponadto, obecne standardy kształcenia zawodowego przygotowują pielęgniarki i położne na poziomie kształcenia wyższego (licencjackiego i magisterskiego), pozwalającego na powierzenie im szerokiego zakresu zadań i uprawnień. Szczegółowy opis umiejętności i kompetencji nabywanych przez pielęgniarki i położne w toku kształcenia przeddyplomowego został zawarty w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631), z których wynika m.in., że pielęgniarka po ukończeniu studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, natomiast położna w zakresie umiejętności potrafi m.in,; wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo -ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium.
Ponadto, pielęgniarka i położna zgodnie przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej doskonali swoje umiejętności i nabywa nowe uprawnienia po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego oraz w ramach kursów dokształcających. Kształcenie podyplomowe dla specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego będzie prowadzone na podstawie programów kształcenia, które będą określać umiejętności zawodowe stanowiących przedmiot kształcenia.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o stanowisko w kwestii przedstawionej propozycji dotyczącej usunięcia delegacji zawartej w art. 6 ustawy z dnia JS lipca 20} 1 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zobacz także:
Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej - Nie dla pielęgniarek i idiotów.

 

Komentarze użytkowników

#1  2013.05.06 08:47:17 ~oo

Jaka wypadkowa i tak piel. zrobi wszystko jak zwykle,z kursem czy bez,po co dawac nadzieję ,aby szkolenia trwały ,to zwykły zabieg oglupiajacy

#2  2013.05.06 11:18:52 ~ja

No wreszcie coś optymistycznego! widać że idzie w dobrym kierunku!

#3  2013.05.06 16:49:48 ~jola

to ma sens tylko musi być dobrze opisane

#4  2013.05.06 17:09:01 ~Flora

W mojej ocenie, zrezygnowanie z określania przez ministra zadań jakie możne wykonywać pielęgniarka samodzielnie, nie jest krokiem w dobrym kierunku, już choćby tylko ze względu na własne bezpieczeństwo pielęgniarki. Rożne mogą być interpretacje i ocena subiektywna pielęgniarki, może się ona przecenić ze swoimi umiejętnościami, a konsekwencje niestety będzie ponosić surowe. Lepiej więc, jeżeli jest to z góry uregulowane i dla wszystkich jest jasne: kto, co i kiedy może wykonywać, jakie musi posiadać uprawnienia, wiedzę i umiejętności.Taka dobrowolność - moim zdaniem - nie będzie dla nas korzystna. Cenne jest to, że istnieje przejrzystość i regulacja. Zwłaszcza młode pielęgniarki mogą się zbytnio "zapędzić" i zrujnować sobie życie przez to - wiadomo młodość. Ktoś musi nad tym czuwać. To jest moje zdanie. Pozdrawiam koleżanki.

#5  2013.05.06 17:43:00 ~Michał

Tylko proszę zwrócić uwagę, iż w standardach nauczania nie ma wyszczególnionych nazw leków jakie mogłaby podawać pielęgniarka/pielęgniarz, a takowymi uprawnieniami musimy dysponować. Wydaje mi sie takze, że MZ w ten sposób czyni oszczednosci finansowe - zamiast wydawać pieniadze na nowe rozporzadzenie robi ,kopiuj - wklej'' ze standardów nauczania.

#6  2013.05.06 18:02:00 ~gość

Ważne, żeby zgodnie z porzekadłem mierzyć siły na zamiary. Taka samodzielność może być nieprzemyślana w czynach lub odwrotnie paraliżować działania. Musi być doskonale dobrane ubezpieczenie i zdecydowanie więcej praktyk pod okiem doświadczonych, życzliwych koleżanek.

#7  2013.05.07 02:53:56 ~gość

Uważam że rozporządzenie jest potrzebne, ustawa jest obszerna, ale moim zdaniem mało konkretna, w tej chwili wykonujemy wiele czynności, ktoś inny się podpisuje i bierze wynagrodzenie, projekt z 12 kwietnia 2012 jest naprawdę nie zły i dobrze by było aby wreszcie został przyjęty. pozdrawiam

#8  2013.05.07 06:24:28 ~DK

Nareszcie od dawna o tym mówimy. Będzie porządek i przestaniemy bawić się w dodatkowe rozporządzenia, to logiczne i rozsądne uczymy się by wykonywać to czego się uczymy, zdobywając wiedzę i kształtujące umiejętności nie potrzebujemy dodatkowych aktów prawnych które potwierdzają nasze umiejętności !

#9  2013.05.07 08:20:29 kaska8691

Projekt dobry, nigdzie nie ma projektów idealnych. Kompetencje zgodne z kwalifikacjami i wykształceniem.

#10  2013.05.07 09:08:16 ~Maria

Będzie to swoista ocena - w pierwszej kolejności i przede wszystkim - szkoły i umiejętności wynikowych, jakie powinna uzyskać adeptka po jej ukończeniu. Oby się nie okazało, iż po ukończeniu tak bogatego merytorycznie i praktycznie programu szkoły absolwentka nie wiele może wykonywać samodzielnie.

#11  2013.05.07 09:19:02 ~po 50

Fajnie by było, ale myślę,że ten wniosek jest nierealny ze względu na wiek pracujących pielegniarek. Większośc by miała takie uprawnienia. Interpelacja poselska to wykazanie posła z jego aktywności.

#12  2013.05.07 11:16:18 ~do 4

Zgadzam się z Tobą.Sytuacja z życia ,lekarz wydaje zlecenie,piel.mgr odpowiada,uważam że nie jest to konieczne. Sprawa kończy się w sądzie pracy.Piel.przegrywa. Zmienia zakład pracy,tu wygrywa konkurs na oddziałową,i z dziwnych powodów dyrektor rezygnuje z Niej,wybiera inną.

#13  2013.05.08 22:19:34 ~ASIA

NIE UDAWAJ SZCZURZE ŻE TERAZ INTERESUJĄ CIĘ PIELĘGNIARKI, BO JAK CIĘ SPOTKAM TO ZATŁUKĘ JAK PSA! CHYBA ŻE OBCHODZI CIĘ NISKA PENSJA TWOJEJ ZAROZUMIAŁEJ SPECJALISTKI OD ROBIENIA DŁUGOTERMINOWEJ NIEUŻYTECZNEJ KARIERY.

#14  2013.05.08 23:21:49 ~pielęg.

Przeczytałam opinie i jest muszę przyznać troszkę zdegustowana. Ukończenie kurs,specjalizacji nie określa jasno co można a czego już nie może wykonać pielęgniarka.Granica jest płynna i w świetle prawa niekorzystna dla pielęgniarki.Do tej pory broniły Nas rozporządzenia a teraz dobry adwokat i wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej-przy dzisiejszych roszczeniowych pacjentach.Zalecam rozwagę.

#15  2013.05.08 23:52:19 ~ ~pielęg.

TAK ,NAJLEPIEJ JAK SWOJEJ SPECJALISTCE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA(DOCENIAM TO,ŻE MUSIAŁA NA PRAWDĘ SIĘ UCZYĆ I POŚWIĘCAĆ CZAS DLA DEBILA, ALE KOSZTEM WIADOMO CZEGO-NICZEGO) PODRZUCISZ OFERTĘ PRACY ZA GRANICA I KSIĄŻKI Z J. DUŃSKIEGO, NA PEWNO WSZYSCY BĘDĄ SZCZĘŚLIWI, "GŁUPIA" I NAIWNA DZIEWCZYNA ZACZNIE ZARABIAĆ, A TAK POWINNO BYĆ, LUDZIE POWINNI DAWAĆ SOBIE SZCZĘŚCIE,POWINNI WYMIENIAĆ SIĘ POZYTYWNYMI WIBRACJAMI:)

#16  2013.05.09 09:30:13 ~MaX

Brak konkretnych ujednoliconych zapisów odnośnie zakresu obowiązków da możliwość do nadinterpretacji i obarczania Pielęgniarek odpowiedzialnością za wyniki procesu leczenia. Np: lekarzowi nie chce się założyć szwów więc stwierdzi: zrób to przecież umiesz. Inną kwestią powinno być uregulowanie wysokości zarobków by były adekwatne do zakresu wykonywanych obowiązków. hańbiący jest fakt zarabiania 5-7zł na godzinę w wieelu szpitalach. (bez nocy i świąt)

Dodaj komentarz