Parlament Europejski - kwalifikacje polskich pielęgniarek ..... brak decyzji.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

.

Według doniesień składanych w lutym 2013 roku przez polskich europosłów, na posiedzeniu majowym Parlamentu Europejskiego (20-23 maja) miała zostać znowelizowana Dyrektywa 2005/36/WE, która stanowi o braku kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, absolwentek Liceum Medycznego.

Podobno tą sprawą Parlament ma zająć się na posiedzeniu plenarnym we wrześniu br.

Natomiast warto podkreslić, że w uzasadnieniu do nowelizacji przedmiotowej dyrektywy zapisano:


"W Polsce wszystkie pielęgniarki – kształcone zarówno w ramach obecnego, jak i poprzedniego systemu edukacji – mają te same kwalifikacje. Zgodnie z polskim prawem pielęgniarki mają obowiązek nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia zawodowego. Kwalifikacje polskich pielęgniarek zdobyte przed przystąpieniem Polski do UE powinny zatem zostać uznane na podstawie zasady praw nabytych, zgodnie z art. 23 dyrektywy. W związku z tym należy uchylić art. 33 ust. 2."

Poniżej przytaczam brzmienie ust. 2 art. 33, który ma zostać poprzez nowelizację usuniety z dyrektywy:


"2. W odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, uznaje się wyłącznie prawa nabyte, o których mowa poniżej. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną został wydany w Polsce, przed 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniają minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31, Państwa Członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną określone poniżej, pod warunkiem dołączenia do nich zaświadczenia potwierdzającego, że dani obywatele Państw Członkowskich faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywali działalność pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną w Polsce przez okres wyszczególniony poniżej:
a) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki w stopniu licencjata (dyplom licencjata pielęgniarstwa): przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia;
b) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki potwierdzający ukończenie kształcenia pomaturalnego w medycznych szkołach zawodowych (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): przez co najmniej pięć kolejnych lat w okresie siedmiu lat poprzedzających wydanie świadectwa.
Wymienione czynności muszą obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej pacjenta.
"


Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE Prawie 400 KOMENTARZY!