Dyrektor szpitala, za zgodą zarządu związku pip zabrał "45% dodatek za pracę w soboty". Pielęgniarki powiedziały NIE!!

Działalność związku pip.

BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY

Zobacz informacje prasowe:

z dnia 7 września 2011

z dnia 23 stycznia 2013

z dnia 5 marca 2013 

 

.

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
-wyciąg-

Art. 99.
Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

.