Takie jest polskie pielęgniarstwo (2). Starsza pielęgniarka anestezjologiczna kontra dyrekcja szpitala, Inspekcja Pracy w walce o uznanie wykonywanej pracy za pracę w szczególnym charakterze.

Pielęgniarka, położna - praca o szczególnym charakterze.

 

Poniżej prezentuję wyciąg z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2013 roku w sprawie starszej pielęgniarki anestezjologicznej, która wystąpiła do Inspekcji Pracy ze skargą na nieumieszczenie jej osoby w ewidencji pracowników wykonujacych pracę o szczególnym charakterze. Mówiąc prościej: złożyła skargę na szpital, który nie uznał stanowiska pielęgniarki anestezjologicznej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii za pracę w szczególnym charakterze.  Poniższe fragmenty to cytaty z uzasadnienia wyroku, ułożone w ten sposób aby odpowiadały chronologi występujących w sprawie faktów.

Natomiast jeśli chcesz zasięgnąć więcej szczegółowych informacji w sprawie wykonywania "prac o szczególnym charakterze" - co skutkuje prawem do emerytury pomostowej a pracodawca odprowadza wyższe składki ZUS to zajrzyj tutaj.

Mariusz Mielcarek

 


 

Zobacz część pierwszą ....

 

Część druga

Szpital od nakazu Inspektora Pracy w zakresie wpisania pielęgniarki anestezjologicznej zatrudnionej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wykazu osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach wniósł o jego uchylenie.

Przytaczając brzmienie przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, szpital wskazał, że nie wykonuje się w szpitalu prac w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy, a tylko prace o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 3 i określone w pozycjach 23 i 24 załącznika nr 2, do tego przepisu zawierającego wykaz prac o szczególnym charakterze. Z uwagi na treść pozycji 23 szpital wpisał do ewidencji prac w szczególnym charakterze wszystkich lekarzy i pielęgniarki wykonujące świadczenia medyczne w Oddziałach Klinicznych Klinik: Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży.

Zdaniem szpitala, kwalifikacji stanowisk pracy do wykazu prac o szczególnym charakterze wykonywanych przez pracownika dokonuje zawsze i tylko pracodawca. W odniesieniu do prac o szczególnym charakterze wymienionych w pkt 24 załącznika Nr 2 podkreślono, że w świetle orzecznictwa administracyjnego wykaz ten jest zamknięty i do prac o szczególnym charakterze nie mogą być zaliczone prace inne niż nim objęte, choćby sposób ich wykonywania i jakość mogły obniżyć się z wiekiem. Wyjaśniono, że w szpitalu kwalifikacja stanowisk pracy do wykazu prac o szczególnym charakterze odbywa się przy uwzględnieniu obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego występującego na danym stanowisku pracy. Wskazując na przepis § 39a ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 t.j. ze zm.) podniesiono, że na podstawie sporządzonych kart oceny ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku szpital sporządził i prowadzi wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze, do których zaliczył stanowiska pracy:

- lekarza operatora, lekarza anestezjologa ( członka zespołu operacyjnego);
- pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym;
- pielęgniarki anestezjologicznej na bloku operacyjnym;
- pielęgniarki oddziałowej na bloku operacyjnym.

Nadto wykaz stanowisk pracy dotyczył wyłącznie tych stanowisk pracy w oddziałach dyscyplin zabiegowych we wskazanych jedenastu Oddziałach Klinicznych, Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( od 1.04.2012r. Oddziały Kliniczne Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 i Nr 2) oraz Samodzielnej Pracowni Zakładu Hemodynamiki i Augiografii Oddziału Klinicznego Kliniki Kardiologii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinice Nefrologii na tym wykazie oddziałów dyscyplin zabiegowych nie figuruje. Szpital wskazał, że prowadzi ewidencję pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze zgodnie z wymogami art. 41 ust. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych). Zdaniem Szpitala pracownikowi w oparciu o przepis art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych służy skarga do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ale niedopuszczalne jest nakazanie wpisania do ewidencji pracowników określonej art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy pracownika świadczącego pracę na stanowisku nie zaliczonym przez pracodawcę do wykazu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Nie wszystkie natomiast stanowiska także w oddziałach dyscyplin zabiegowych mogą być zakwalifikowane do ujęcia ich w wykazie stanowisk pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1.Zdaniem Szpitala prace personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinice Nefrologii nie zostały ujęte w wykazie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze, a praca na stanowisku jakie zajmuje pielęgniarka anestezjologiczna nie spełnia przesłanek z poz. 24 załącznika Nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Powołując się na brzmienie poz. 24 Załącznika Nr 2, podkreślono, że tylko prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru mogą być objęte wykazem stanowisk, na których pracownicy wykonują prace o szczególnym charakterze, a Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinice Nefrologii nie jest oddziałem dyscyplin zabiegowych.

Rozpatrując odwołanie Okręgowy Inspektor Pracy nie podzielił stanowiska szpitala, że kompetencje inspektora pracy ograniczają się tylko do zbadania czy pracownik, który złożył skargę w tym trybie jest zatrudniony na stanowisku znajdującym się w sporządzonym przez pracodawcę wykazie stanowisk na których praca jest wykonywana w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zdaniem Okręgowego Inspektora Pracy przepis art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przydaje jej organom kompetencje do władczego rozstrzygnięcia nakazem mającym cechy decyzji administracyjnej m.in. o wpisaniu danego pracownika do ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Przedmiotem postępowania administracyjnego jest ustalenie czy pracownik wykonuje pracę o szczególnym charakterze czy nie, a to ustalenie warunkuje wpis do ewidencji pracowników wykonujących taką pracę, bez względu na to czy dane stanowisko znajduje się na wykazie stanowisk, na których wykonywana jest praca o szczególnym charakterze. Usunięcie rozbieżności pomiędzy wykazem stanowisk sporządzonym przez zakład pracy, a ewidencją pracowników wykonujących taką prace może nastąpić już tylko w innym trybie przewidzianym art. 11 pkt 8 ustawy o PIP. Wychodząc z tego stanowiska organ odwoławczy podzielił ustalenia faktyczne, stanowiące podstawę nakazu. Wskazano, że odwoływanie się do pojęcia dyscyplin zabiegowych w nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16 lipca 2004r. czy pojęcia dyscyplin zabiegowych dla celów badań naukowych dofinansowanych przez Komitet Badań Naukowych nie ma uzasadnionych podstaw. Zdaniem organu prawidłowe jest stanowisko Inspektora Pracy przyjmujące definicję dyscypliny zabiegowej prezentowaną przez powołaną w sprawie biegłą. W myśl tego stanowiska dyscyplina zabiegowa to taka, w której zabiegi realizowane są w zespole operacyjnym działający w trybie nagłym w związku z zagrożeniem życia i powoływanym na bieżąco spośród personelu pełniącego dyżur na danej zmianie.

 

Szpital wnósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., ale o tym w trzeciej części.

 

* dla pełniejszego obrazu - od dnia złożenia skargi przez pielęgniarkę anestezjologiczną do Inspektora Pracy na nieumieszczenie w przedmiotowym wykazie, do dnia złożenia przez szpital skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego minęło   ................................................. 23 miesiące! Tak, takie jest polskie pielęgniarstwo.

 

Zobacz komentarze na Facebooku