Absolwenci Liceum Medycznego! Dzisiaj 9 października o godz. 11.30 Parlament Europejski ma znowelizować dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek. Co się zmieni?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

..................................................

W porządku posiedzenia Parlamentu Europejskiego na dzień 9 października zaplanowano punkt obrad:

 

DEBATA PRIORYTETOWA

Uznawanie kwalifikacji zawodowych i współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego. Sprawozdanie:  Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym [COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)]

Co się zmieniło w zapisach dyrektywy?

 

Dotychczasowe brzmienie art. 33 ust. 2 Dyrektywy było następujące:

2. W odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, uznaje się wyłącznie prawa nabyte, o których mowa poniżej. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną został wydany w Polsce, przed 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniają minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31, Państwa Członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną określone poniżej, pod warunkiem dołączenia do nich zaświadczenia potwierdzającego, że dani obywatele Państw Członkowskich faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywali działalność pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną w Polsce przez okres wyszczególniony poniżej:
a) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki w stopniu licencjata (dyplom licencjata pielęgniarstwa): przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia;
b) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki potwierdzający ukończenie kształcenia pomaturalnego w medycznych szkołach zawodowych (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): przez co najmniej pięć kolejnych lat w okresie siedmiu lat poprzedzających wydanie świadectwa. Wymienione czynności muszą obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej pacjenta.

 

Obecnie Komisja Europejska wpisała do Dyrektywy następującej poprawki:

ust. 2 skreśla się;

 

Jakie jest oficjalne uzasadnienie do powyższej poprawki?

"W Polsce wszystkie pielęgniarki – kształcone zarówno w ramach obecnego, jak i poprzedniego systemu edukacji – mają te same kwalifikacje. Zgodnie z polskim prawem pielęgniarki mają obowiązek nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia zawodowego. Kwalifikacje polskich pielęgniarek zdobyte przed przystąpieniem Polski do UE powinny zatem zostać uznane na podstawie zasady praw nabytych, zgodnie z art. 23 dyrektywy. W związku z tym należy uchylić art. 33 ust. 2."

.

Minęło prawie 10 lat, aby Unia Europejska przyjęła do wiadomości oczywistą oczywistość.

 

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.