Władze izby pip wydały uchwałę w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej". Zobacz komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarstwo 2013.

...........................................

Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje,
4) numer prawa wykonywania zawodu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

KOMENTARZ REDAKCYJNY PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Moim zdaniem władze izby pip nie mają delegacji prawnej do podejmowania uchwały w przedmiotowej sprawie. Żaden akt prawny (ustawa, rozporządzenie) nie nakłada obowiązku, ale także uprawnienia dla władz samorządu pip do regulowania "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej". Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej daje np. taką delegację wprost w sprawie "wzóru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej". Przedmiotowa delegacja brzmi następująco:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów".

Ale wracajmy do uchwały w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej".  Władze izby pip jako podstawę prawną uchwały podają dwa akty prawne:

 - art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, który brzmi:

"Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:
9) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów;"

- § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który brzmi:

"§ 10. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:
(...)
3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub  leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,"

.

Zadziwiające jest, w jaki sposób władze izby pip doszukały się w powyższych regulacjach prawnych delegacji do wydania przez siebie uchwały w "sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej"?

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także:

20 września 2009 roku - Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych. Czytano 43 tysiące razy. 212 KOMENTARZY!

.