Najpierw była urokliwa opinia konsultanta w sprawie wykonywania ekg, bezkrytycznie opublikowana przez naczelną izbę pip. Teraz po roku czasu izba pisze, że do wykonania przez pielęgniarkę ekg, NIE JEST WYMAGANY KURS EKG!

Pielęgniarstwo 2014.

.................................................................

 

28 stycznia 2014 roku pisałem na Portalu:

 

Pod datą 10 stycznia 2014 roku naczelna izba pip opublikowała opinię konsultanta wojewódzkiego z dnia 10 stycznia 2012 roku. Poniżej cytuję ją w pełnym brzmieniu wraz komentarzem redakcyjnym Portalu Pielęgniarek i Położnych.


Opinia w sprawie wykonywania zapisu EKG przez położną

bez kursu specjalistycznego z 10.01.2012 r.


W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2011 r. informuję, że w toku kształcenia przeddyplomowego położna nabywa umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania wielu świadczeń zdrowotnych, w tym do profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej, także do wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Do realizacji tych świadczeń konieczne jest posiadanie między innymi wiedzy z zakresu elektrodiagnostyki oraz umiejętności wykonywania badania diagnostycznego – EKG, których położna nabywa w ramach przedmiotu Fizjologia oraz Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. nr 210 poz. 1540 z dnia 14 listopada 2007 r.), wyraźnie zaznaczono, że położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Wykonywanie zatem zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrz oddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem. Przecież od umiejętnego założenia elektrod zależy wynik badania.

Podsumowując: wykonywanie zapisu EKG powinno być poprzedzone ukończeniem kursu specjalistycznego, który nadawałby położnej kompetencje do wykonania tego badania.

Z poważaniem
dr n. med. Dorota Ćwiek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych


Trudno odnieść się w szczegółach do odpowiedzi cytowanej powyżej, gdyż Naczelna Izba PiP nie opublikowała treści pisma, które było przyczynkiem do wydania przedmiotowej opinii. Mimo tej znaczącej niedogodności, można z całą stanowczością uznać, że powyższa opinia jest urokliwa!

Urokliwość tej opinii wynika z faktu, że konsultant staje ponad prawem!

Otóż prawdą jest, że minister zdrowia określił rozporządzeniem:

„Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie (…) świadczeń diagnostycznych obejmujących (….) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego”.

Rozporządzenie również precyzuje, że „Położna, (….) informuje bez zbędnej zwłoki lekarza (…) o samodzielnym wykonaniu świadczeń (….).

Czyli podsumujmy: Położna może wykonać samodzielnie EKG, bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego!

Natomiast prezentowany w dalszej części opinii pogląd, że „wykonywanie zatem zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrz oddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem” nijak się ma do rzeczywistości. Po prostu jest nieprawdą. Otóż położna może wykonać samodzielnie pewne czynności bez zlecenia lekarskiego, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Natomiast powyższe nie wyklucza sytuacji, kiedy położna bez kursu specjalistycznego wykona dane czynności na zlecenie lekarskie. To logiczne!!!

Wniosek: Położna nie posiadająca kursu specjalistycznego może wykonać EKG na zlecenie lekarskie.

Zastanawiający jest fakt, że tak urokliwa opinia jest publikowana przez naczelną izbę pip.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

 

21 maja 2015 roku 

 

Pod datą 20 maja naczelna izba pip publikuje opinię:

 

Czy pielęgniarka może bez ukończonego kursu specjalistycznego wykonywać badania EKG? 

.

.

Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (tekst jedn. Dz. U. Nr 210, poz. 1540) stanowi, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego badania EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.5 ustawy dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1435 z późn. zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności - realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art. 15 ust. 1 i 3 ww. ustawy).
Pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W przypadku odmowy pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki lub w innym podmiocie leczniczym.
W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z określonych powyżej przyczyn pielęgniarka ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej ( art. 12 ww. ustawy).
Pielęgniarka nabywa umiejętności wykonywania badania EKG w toku kształcenia zawodowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. „w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).

Reasumując:
W przypadku pisemnego zlecenia w karcie zleceń przez lekarza pielęgniarce wykonania badania EKG, pielęgniarka  może i powinna badanie to wykonać. Odmowa wykonania może nastąpić tylko w przypadkach określonych powyżej. 

 

Powyższą opinię opublikowano na stronie izby pip pod datą 20 maja. Brak adnotacji o autorze.

 

Zobacz 48 komentarzy na Facebooku

 

 

Zobacz także:

Zastanawiająca opinia konsultanta krajowego. "Jak Kali ukraść komuś krowa ... Czytano prawie 5 000 razy. 48 KOMENTARZY!

.