Władze izby pip - pielęgniarka i położna ma zbierać "punkty edukacyjne" w ustalonych "okresach rozliczeniowych"!

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.

.....................................................

PROJEKT

Uchwała …/

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia ....
 

w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych

 


 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) uchwala się, co następuje:

W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, uchwala się co następuje:

§ 1.1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach oraz w ramach samokształcenia.

2. Pielęgniarka, położna potwierdza doskonalenie zawodowe poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

§ 2.1. Pielęgniarka, położna realizuje obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa poprzez:

1) realizowanie kształcenia podyplomowego zgodnie z art. 66 ustawy o zawodach;

2) udział w kursie/szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;

3) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

4) przynależność do towarzystw naukowych i stowarzyszeń pielęgniarskich i innych medycznych;

5) udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;

6) udział w komisjach/zespołach działających na rzecz zawodów pielęgniarek i położnych;

7) opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej/monografii, książki popularnonaukowej, rozdziału/tematu w książce naukowej/monografii, rozdziału/tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8) udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;

9) indywidualną prenumeratę roczną czasopism naukowych i zawodowych z pielęgniarstwa, położnictwa lub innych medycznych;

10) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego, tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa/położnictwa, tytułu zawodowego magistra mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów licencjackich tzw. pomostowych.

§ 3.1. Pielęgniarka, położna realizująca obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Indeksu edukacyjnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Indeks edukacyjny” pielęgniarka, położna otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której jest członkiem.

3. Pielęgniarka, położna przedstawia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych "Indeks edukacyjny" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonego rodzaju doskonalenia zawodowego, nie później niż w okresie trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

4. Dopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych oraz w "Indeksie edukacyjnym". Wzór wpisu do „Indeksu edukacyjnego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonego przez pielęgniarki, położne „Indeksu edukacyjnego” oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonego rodzaju doskonalenia zawodowego.

6. Liczbę i sposób ustalania punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym rodzajom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Dopełnienie przez pielęgniarkę, położną obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 60 miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i kończy 31 grudnia 2019 r.

2. Okres rozliczeniowy dla pielęgniarek i położnych, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po 1 stycznia 2014r. rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru.

3. Ustala się, że pielęgniarka, położna dopełnia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 100 punktów edukacyjnych.

4. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 3 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy. Pielęgniarka, położna, która uzyskała wpis do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonych przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych w czasie trwania okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 obowiązana jest do wypełnienia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu.

5. Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu oraz zaprzestania wykonywania zawodu trwający w czasie okresu rozliczeniowego, wydłuża proporcjonalnie okres rozliczeniowy.

6. Pielęgniarki, położne pozostające na rencie lub emeryturze oraz nie wykonujące zawodu, są zwolnione z obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych.

§ 5.1. Pielęgniarka, położna nie dopełniła obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, jeżeli w okresie 60 miesięcy nie uzyskała liczby punktów określonych w § 4 ust. 3.

2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza, niż określona w § 4 ust. 3 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.

3. Niedopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych jest odnotowywane w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych.

§ 6. Jeżeli w okresie rozliczeniowym pielęgniarka, położna zostaje członkiem innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez pielęgniarkę, położną punkty edukacyjne.

§ 7. Ukończone rodzaje doskonalenia zawodowego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podjęcia.

.

Zobacz komentarze na facebooku

.

.