Pielęgniarka ma zbierać punkty edukacyjne!

 

 

Przygotowany przez izbę pip projekt uchwały w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne wywołał burzę na Portalu Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotowy projekt opublikowaliśmy na Portalu w dniu 8 maja 2014 roku. Pod projektem, który czytano na Portalu prawie 9 000 razy, zamieszczono ponad 100 komentarzy! Natomiast pod projektem autorstwa władz izby pip publikujemy treść uchwały z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne.

 

Projekt uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) uchwala się, co następuje:
W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, uchwala się co następuje:
§ 1.1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach oraz w ramach samokształcenia.
2. Pielęgniarka, położna potwierdza doskonalenie zawodowe poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.
§ 2.1. Pielęgniarka, położna realizuje obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa poprzez:
1) realizowanie kształcenia podyplomowego zgodnie z art. 66 ustawy o zawodach;
2) udział w kursie/szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;
3) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
4) przynależność do towarzystw naukowych i stowarzyszeń pielęgniarskich i innych medycznych;
5) udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;
6) udział w komisjach/zespołach działających na rzecz zawodów pielęgniarek i położnych;
7) opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej/monografii, książki popularnonaukowej, rozdziału/tematu w książce naukowej/monografii, rozdziału/tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
8) udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;
9) indywidualną prenumeratę roczną czasopism naukowych i zawodowych z pielęgniarstwa, położnictwa lub innych medycznych;
10) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego, tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa/położnictwa, tytułu zawodowego magistra mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów licencjackich tzw. pomostowych.
§ 3.1. Pielęgniarka, położna realizująca obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowychprowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Indeksu edukacyjnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Indeks edukacyjny” pielęgniarka, położna otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której jest członkiem.
3. Pielęgniarka, położna przedstawia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych „Indeks edukacyjny” wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonego rodzaju doskonalenia zawodowego, nie później niż w okresie trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Dopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych oraz w „Indeksie edukacyjnym”. Wzór wpisu do „Indeksu edukacyjnego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonego przez pielęgniarki, położne „Indeksu edukacyjnego” oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonego rodzaju doskonalenia zawodowego.
6. Liczbę i sposób ustalania punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym rodzajom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1.Dopełnienie przez pielęgniarkę, położną obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 60 miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i kończy 31 grudnia 2019 r.
2. Okres rozliczeniowy dla pielęgniarek i położnych, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po 1 stycznia 2014r. rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru.
3. Ustala się, że pielęgniarka, położna dopełnia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 100 punktów edukacyjnych.
4. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 3 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy. Pielęgniarka, położna, która uzyskała wpis do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonych przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych w czasie trwania okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 obowiązana jest do wypełnienia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu.
5. Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu oraz zaprzestania wykonywania zawodu trwający w czasie okresu rozliczeniowego, wydłuża proporcjonalnie okres rozliczeniowy.
6. Pielęgniarki, położne pozostające na rencie lub emeryturze oraz nie wykonujące zawodu, są zwolnione z obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych.
§ 5.1. Pielęgniarka, położna nie dopełniła obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, jeżeli w okresie 60 miesięcy nie uzyskała liczby punktów określonych w § 4 ust. 3.
2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza, niż określona w § 4 ust. 3 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.
3. Niedopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych jest odnotowywane w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych.
§ 6. Jeżeli w okresie rozliczeniowym pielęgniarka, położna zostaje członkiem innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez pielęgniarkę, położną punkty edukacyjne.
§ 7. Ukończone rodzaje doskonalenia zawodowego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podjęcia.

 

Uchwała Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 póz. 1038 ze zm.), uchwala się, co następuje:
W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, uchwala się co następuje: §1. 1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz, U. Nr 174, póz. 1039 ze zm.) oraz w ramach samokształcenia.
2. Poprzez samokształcenie rozumie się samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny pielęgniarstwa lub położnictwa.
§ 2. 1. Pielęgniarka, położna może realizować obowiązek aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa również poprzez:
1) udział w kursie / szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;
2) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
3) udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;
4) udział w pracach komisji / zespołów działających na rzecz rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych;
5) opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej / monografii, książki popularnonaukowej, rozdziału / tematu w książce naukowej / monografii, rozdziału / tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6) udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;
7) uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo lub studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.