Urokliwa opinia konsultanta.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

 

Pod datą 10 stycznia 2014 roku naczelna izba pip opublikowała opinię konsultanta wojewódzkiego z dnia 10 stycznia 2012 roku. Poniżej cytujemy ją w pełnym brzmieniu wraz z komentarzem redakcyjnym Portalu Pielęgniarek i Położnych.

 

Opinia w sprawie wykonywania zapisu EKG przez położną bez kursu specjalistycznego z 10.01.2012 r. W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2011 r. informuję, że w toku kształcenia przeddyplomowego położna nabywa umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania wielu świadczeń zdrowotnych, w tym do profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej, także do wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Do realizacji tych świadczeń konieczne jest posiadanie między innymi wiedzy z zakresu elektrodiagnostyki oraz umiejętności wykonywania badania diagnostycznego – EKG, które położna nabywa w ramach przedmiotu Fizjologia oraz Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. nr 210 poz. 1540 z dnia 14 listopada 2007 r.), wyraźnie zaznaczono, że położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Wykonywanie zatem zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrzoddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem. Przecież od umiejętnego założenia elektrod zależy wynik badania. Podsumowując: wykonywanie zapisu EKG powinno być poprzedzone ukończeniem kursu specjalistycznego, który nadawałby położnej kompetencje do wykonania tego badania.
Z poważaniem dr n. med. Dorota Ćwiek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

Trudno odnieść się w szczegółach do odpowiedzi cytowanej powyżej, gdyż Naczelna Izba PiP nie opublikowała treści pisma, które było przyczynkiem do wydania przedmiotowej opinii. Mimo tej znaczącej niedogodności można z całą stanowczością uznać, że powyższa opinia jest urokliwa! Urokliwość tej opinii wynika z faktu, że konsultant staje ponad prawem! Otóż prawdą jest, że minister zdrowia określił rozporządzeniem:
„Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie (…) świadczeń diagnostycznych obejmujących (….) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego”. Rozporządzenie również precyzuje, że „Położna, (….) informuje bez zbędnej zwłoki lekarza (…) o samodzielnym wykonaniu świadczeń (….).”
Czyli podsumujmy: Położna może wykonać samodzielnie EKG, bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego!
Natomiast prezentowany w dalszej części opinii pogląd, że „wykonywanie zatem zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrz oddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem” nijak się ma do rzeczywistości. Po prostu jest nieprawdą. Otóż położna może wykonać samodzielnie pewne czynności bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Natomiast powyższe nie wyklucza sytuacji, kiedy położna bez kursu specjalistycznego wykona dane czynności na zlecenie lekarskie. To logiczne!!!
Wniosek: Położna nie posiadająca kursu specjalistycznego może wykonać EKG na zlecenie lekarskie.
Zastanawiający jest fakt, że tak urokliwa opinia jest publikowana przez naczelną izbę pip.
(mm)