Ministerstwo zdrowia temat pielęgniarek i położnych traktuje w konwencji "radosnej twórczości urzędniczej". "RENCE OPADAJĄ"!!!

Pielęgniarstwo 2015.

 

W odpowiedzi na interpelację poselską sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Sławomir Neumann, w marcu 2015 roku napisał:

"W celu oceny wdrożenia przez podmioty lecznicze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545), Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. został powołany Zespół do spraw przeprowadzenia analizy funkcjonowania przepisów określających sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 52 i 63).

Prace Zespołu odbywały się w formie posiedzeń. Odbyło się 5 posiedzeń. Zespół zakończył prace merytoryczne, a wynikiem tych prac jest przeprowadzona analiza danych na podstawie zebranych od podmiotów leczniczych informacji w formie ankiet dotyczących realizacji przepisów powyższego rozporządzenia.

Ankieta została skierowana do 1 170 podmiotów leczniczych. Wypełnione ankiety odesłało 627 podmiotów leczniczych.

W 486 podmiotach (co stanowi 77,51% podmiotów, które odpowiedziały na ankietę) ustalone zostały normy według sposobu wskazanego w rozporządzeniu. W 58 podmiotach (co stanowi 9,25% podmiotów, które odpowiedziały na ankietę) ustalono normy nie wykorzystując sposobu wskazanego w rozporządzeniu, natomiast 83 podmioty (co stanowi 13,24% podmiotów, które odpowiedziały na ankietę) nie ustaliły norm zatrudnienia."

 

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU

I OGÓLNOPOLSKIEJ GAZETY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

Jestem pod wrażeniem zaangażowania ministra zdrowia i departamentu pielęgniarek i położnych w sprawy polskiego pielęgniarstwa. Kawał dobrej roboty! Dziękuję.

Ankietę w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych skierowano do 1 170 podmiotów leczniczych!

Z tego 46 procent podmiotów na ankietę nie odpowiedziało

Przy takim stanie rzeczy wiceminister zdrowia wyraża opinię, że "wynikiem tych prac jest przeprowadzona analiza".

Tak analiza. Tylko co ona jest warta?

Jeszcze podkreślmy - w 10% podmiotów,  które odpowiedziały na ankietę "ustalono normy nie wykorzystując sposobu wskazanego w rozporządzeniu", a w kolejnych 10 procentach "podmioty nie ustaliły norm zatrudnienia".

Super panie wiceministrze!

Życzę panu, aby w przypadku pańskiej choroby, pielęgniarka podawała panu dawki leków, obliczone na podstawie analizy, której poziom merytoryczny będzie tożsamy jak powyżej zaprezentowana.

Mariusz Mielcarek

 

 

NOWA billbordowa kampania społeczna Portalu i Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl