Rozpoczęcie specjalizacji a doświadczenie zawodowe

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przygotowała wniosek do władz izby pip w sprawie zmiany przepisów dotyczących wymogów doświadczenia zawodowego przy przystępowaniu do specjalizacji. Poniżej prezentujemy przedmiotowy wniosek wraz z komentarzem redakcyjnym.
 

Komisja podkreśla, że obecne przepisy dotyczące wymogu doświadczenia zawodowego dla pielęgniarki lub położnej, która przystępuje do specjalizacji, wymagają wykonywania zawodu przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat. Przepisy nie precyzują, w jakich obszarach pielęgniarstwa. Nowelizacja polegałaby na doszczegółowieniu, iż doświadczenie zawodowe w tych okresach dotyczyłoby dziedziny pielęgniarstwa, która byłaby przedmiotem specjalizacji. (...) Komisja uważa, że osoby, które ukończyły daną specjalizację (...), powinny posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie,
która będzie przedmiotem specjalizacji.KOMENTARZ REDAKCJI


Władze izby pip powinny przede wszystkim tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych, także w zakresie dostępności do różnych form doskonalenia zawodowego. Natomiast powyższą propozycję należy potraktować jako krok wstecz!
Pobieżna analiza zaproponowanego rozwiązania prowadzi również do wniosku, że władze izby pip dążą do nieuzasadnionego „administracyjnego” regulowania w zakresie przedmiotowej materii. Czy chodzi o to, że to urzędnik ma decydować, iż dana osoba może przystąpić do specjalizacji, bowiem „pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji”?  Kto będzie rozstrzygał spory w przedmiotowym zakresie?
Ale przejdźmy do meritum sprawy. Weźmy za przykład pielęgniarkę, która zamierza odbyć specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, gdyż planuje wykonywanie zawodu w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o PRM dla pielęgniarki to: kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja. Nasza przykładowa pielęgniarka obecnie pracuje na ..... oddziale chirurgicznym i posiada 10 letni staż pracy. Czy jej staż zawodowy na oddziale chirurgicznym zostanie uznany za zgodny z przedmiotem specjalizacji w dziedzinie .... pielęgniarstwa ratunkowego? Możliwe,
że tak. Możliwe, że nie. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy spojrzymy szerzej na zapisy ustawy o PRM. Tam określono, że w systemie PRM może być zatrudniona pielęgniarka specjalistka: w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii! Czyli nie tylko po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego!
Propozycja władz izby sprowadza się do tego, że pielęgniarki i położne będą na łasce urzędników, którzy być może według własnego uznania będą wydawać wyroki w zakresie zgodności stażu zawodowego z przedmiotem specjalizacji, którą zamierzają odbyć poszczególne pielęgniarki i położne. Moim zdaniem propozycja władz izby powinna iść w zupełnie innym kierunku - zniesienia wymogu stażu pracy w zawodzie. Nie widzę merytorycznego uzasadnienia dla tego typu ograniczenia. (mm)