I ty, Izbo, przeciwko ...?

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Władze izby pip w specyficzny sposób rozumieją obowiązek obrony praw pracowniczych grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
 
 

Ustawą Sejmu z dniem 1 lipca 2014 roku osobom pracującym w podmiotach leczniczych w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej odebrano przywilej pracowniczy polegający na skróconym czasie pracy - bowiem czas pracy tych osób dotychczas nie mógł przekraczać „5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym”. Taki przywilej odebrano, mimo że obowiązywał od 40 lat! Ten przywilej dotyczył także pielęgniarek i położnych.
W czerwcu poprzedniego roku grupa posłów złożyła poselski projekt ustawy przywracający odebrany przywilej pracowniczy w zakresie skróconego czasu pracy.
W dniu 5 listopada odbyło się czytanie tego projektu na plenarnym posiedzeniu Sejmu.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy podczas sejmowej debaty jeden z posłów wypowiedział poniższą kwestię: „Projekt nowelizacji omawianej ustawy został zaopiniowany m.in. przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, która wnosi o odrzucenie w całości zmian zawartych w projekcie. Stwierdza w swej opinii, że stosowane w radiologii urządzenia mają odpowiednie zabezpieczenia. Według opinii Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na stanowiskach nie ma przekroczeń dopuszczalnych dawek napromieniowania, a więc nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników obsługi medycznej. Zgodnie z tą opinią przy przestrzeganiu przepisów bhp nie występują na tych stanowiskach warunki szkodliwe dla zdrowia. Podobną opinię, którą z tego stanowiska przytacza w uzasadnieniu Krajowa Izba Pielęgniarek i Położnych, wyrazili konsultanci krajowi między innymi z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, medycyny pracy, a także Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Ich zdaniem zagrożenie napromieniowaniem występuje tylko wówczas, kiedy nie przestrzega się przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Analogiczną opinię w przedmiotowej sprawie wyraził główny inspektor pracy stwierdzając, że poziom narażenia pracowników podmiotów leczniczych na działanie promieniowania jonizującego nie uzasadnia celowości wprowadzenia zmian do ustawy o działalności leczniczej zawartych w procedowanym projekcie ustawy. Oczywiście opinie te na pewno są subiektywne i nie należy im do końca wierzyć, ale musimy jednak wiedzieć, że takie opinie wyrażają instytucje i osoby odpowiedzialne za organizację pracy.”
Pomyślałem, że to jakaś pomyłka, poseł się pomylił – niemożliwe, aby takie stanowisko zaprezentowała organizacja mająca działać w interesie pielęgniarek i położnych. Niestety - to nie pomyłka! Poniżej prezentuję oryginał opinii władz izby pip do projektu ustawy przywracającej przywilej pracowniczy w zakresie skróconego czasu pracy. (mm)