Wartość „Zespołów” ministra zdrowia

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia pod koniec lutego 2015 roku informuje: 

 

 

„W odniesieniu do drugiego pytania, dotyczącego wdrażania propozycji rozwiązań wypracowanych w ramach prac merytorycznych Zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte już działania legislacyjne w zakresie wprowadzenia zmian do Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn zm.). W tym celu, zgodnie z procedurą legislacyjną obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia, został przygotowany projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w którym zostały przedstawione propozycje wypracowane przez Zespół do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2012 r. poz. 12 i 32). Informuję, że w najbliż- szym czasie zostaną podjęte decyzje co do kierunków dalszych działań w tym zakresie”.
Super! Minister zdrowia powołuje „Zespół” zarządzeniem z dnia 2 kwietnia 2012 roku. W dniu 27 lutego 2015 roku (już po trzech latach) Ministerstwo Zdrowia informuje, że „w najbliższym czasie zostaną podję- te decyzje co do kierunków dalszych działań w tym zakresie”.
Po trzech latach od dnia powołania „Zespołu” taka optymistyczna wiadomość! Teraz wiem, jak ważne jest pielęgniarstwo dla Pana Ministra i Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Nie mogę doczekać się „decyzji co do kierunków dalszych działań”. Mimo wszystko myślę sobie, że po- śpiech jest złym doradcą i lepiej powołać „Nowy Zespół”. Przecież „co nagle, to po diable”. Panie Ministrze! Prosimy o więcej takich „Zespołów”! (mm)