Rzecznik Praw Obywatelskich obudził się i pisze do ministra zdrowia w sprawie, którą redakcja Portalu porusza już .... od 2011 roku!

Pielęgniarstwo 2015.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w dniu 22 kwietnia 2015 roku do ministra zdrowia:

"(...) 

W kontekście równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy też postrzegać zagadnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zapewnienie minimalnego poziomu zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym stanowi bowiem z punktu widzenia pacjenta formalną gwarancję standardu opieki pielęgniarskiej i położniczej. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym oraz przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie tego podmiotu. Z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wynika, że minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych są ustalane wyłącznie przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a więc przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe (art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy). Na pozostałe podmioty lecznicze ustawa nie nakłada takiego obowiązku.
(...)
W związku z powyższym, proszę Pana Ministra o wskazanie przyczyn, z powodu których podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami a równocześnie realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, nie zostały objęte ustawowym obowiązkiem ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych." 

Zobacz pełny tekst wystąpienia Recznika Praw Obywatelskich

 

 

KOMENTARZ REDAKCJI GAZETY I PORTALU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

 

Chwała Rzecznikowi, że po 4 latach obowiązywania absurdalnych regulacji prawnych zauważył problem.

W dniu 29 maja 2011 roku pisałem na Portalu:

Dotychczas obowiązująca ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązywała wszystkie zakłady opieki zdrowotnej do ustalania minimalnych norm zatrudniania pracowników działalności podstawowej. Na podstawie tej ustawy minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. To rozporządzenie obowiązywało w publicznych jaki i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Obecnie uchwalona ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje do ustalania i przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych tylko podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej.

Od lat redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych podnosiła kwestię patologicznego unormowania w regulacjach prawnych kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. To zagadnienie szeroko opisałem w artykule Gazety Pielęgniarek i Położnych Nr 6 pt. Fakty i Mity - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Cały problem polega na tym, że minister zdrowia nie ustala norm zatrudnienia, tylko rozporządzeniem określa sposób ich ustalania.

Szerokim echem w środowisku pielęgniarek i położnych  odbiła się opracowana przez ministerstwo zdrowia w 2010 roku, propozycja: "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższa propozycja 1:20, spotkała się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, a dzień 15 czerwca, w którym ministerstwo opublikowało swoją historyczną dla polskiego pielęgniarstwa propozycję, użytkownicy Portalu ogłosili Dniem Opieki Eksperymentalnej.

 

W dniu 30 czerwca 2010 roku podpisano w ministerstwie zdrowia porozumienie Kopacz - panie w czepkach. W porozumieniu zapisano:

"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  (zawierający normę 1:20 - przypis red.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Mamy 30 maja 2011 roku, a minister zdrowia nadal zapisów porozumienie nie wypełniła!

Natomiast  zapisy ustawy o działalności leczniczej w całej okazałości ukazują intencje ministerstwa zdrowia w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Norm zatrudniania ministerstwo nie ma zamiaru ustalać w ogóle. Do ich ustalania zobowiązane są podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej, które zaraz zostaną zlikwidowane i przekształcone w spółki kapitałowe.

Postępowanie ministerstwa zdrowia pod rządami minister Ewy Kopacz to szkodliwe działanie wobec polskiego pielęgniarstwa. Tak negatywnych działań wobec polskich pielęgniarek i położnych nie prowadził jeszcze żaden z dotychczasowych ministrów zdrowia.

Skuteczność ministerialnych działań jest możliwa tyko dzięki bezradności samorządu zawodowego oraz związku zawodowego pip.

Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych do ministra zdrowia w przedmiotowej sprawie.

 

Mariusz Mielcarek

 

 

Zobacz więcej ....