Patologia na rynku szkoleń

 

 

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zawarto regulacje prawne. Patologiczne i korupcjogenne. Sytuujące w uprzywilejowanej pozycji na rynku usług szkoleniowych ... okręgowe izby pip.

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej kształcenie podyplomowe może odbywać się poprzez kursy:
• dokształcające,
• specjalistyczne,
• kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne.
Organizatorami powyższych form kształcenia podyplomowego mogą być między innymi okręgowe izby pip.
Warto podkreślić, że na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych funkcjonują nie tylko okręgowe izby pip, ale także firmy prywatne.
W tej sytuacji patologią, w najszerszym znaczeniu tego słowa, jest przyznanie w przedmiotowej ustawie okręgowym izbom pip prawa do ... kontroli innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.
Przecież na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych istnieje KONKURENCJA!
Przedziwna to sytuacja, kiedy jedna firma ma prawo kontrolować inną firmę - konkurencyjną. Sytuacja patologiczna. Korupcjogenna.

Zespół kontrolny z izby pip może np. badać opinię uczestników kształcenia o kadrze dydaktycznej realizującej zajęcia, uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w charakterze obserwatora. I to wszystko w firmie konkurencyjnej. Izba pip „monitoruje realizację wydanych zaleceń np. wizyty pokontrolne”.

A kto w takim razie ma prawo kontrolować okręgowe izby w zakresie prowadzonych szkoleń? Okręgowe izby może kontrolować ... naczelna izba pip.
Naczelna izba pip to organ składający się z 75 osób, w tym z 45 przewodniczących okręgowych izb pip (stanowią większość w radzie), czyli przedstawicieli instytucji, które prowadzą przedmiotowe szkolenia. Naczelna izba pip ustala roczny plan kontroli ośrodków szkoleniowych, wydaje zalecenia pokontrolne, prowadzi rekontrole. Ma ogromne kompetencje.
Cytuję z uchwały naczelnej izby pip: „Jeżeli NRPiP/ORPiP stwierdzi, że organizator kształcenia rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, o których mowa w art. 75 ust. 3 pkt 3 ustawy o zawodach, nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 oraz złoży niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia, o których mowa w art. 76 ust. 2, organ prowadzący rejestr wykreśla organizatora kształcenia z rejestru w drodze uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru”. Ciekawe, czy takie same przesłanki będą musiały wystąpić, aby wypełnić pojęcie „rażąco” w sytuacji, kiedy naczelna izba będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez izbę okręgową pip oraz w sytuacji, kiedy okręgowa izba pip będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez konkurencyjną firmę np. prywatną lub stowarzyszenie.
Podsumujmy: Okręgowa izba pip jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń pielęgniarek i położnych ma ustawowe kompetencje do wydania zakazu prowadzenia przedmiotowej działalności przez konkurencyjną firmę. Natomiast sama jest kontrolowana przez organ, w którym większość stanowią przewodniczący okręgowych izb, które mają prawo prowadzić działalność w tym zakresie.

Porównajmy: Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie możliwe! Do Biedronki przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny to pracownicy ... Biedronki. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie możliwe! (mm)