FAKTY I MITY w kontekście rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz także:

Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych - zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip. Czytano prawie 5 000 razy, 17 KOMENTARZY.

 

 

 

FAKTY I MITY

 w kontekście zapowiadanych, 

tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

 

1. Zapowiadany w rozporządzeniu tzw. wzrost płac dotyczy podmiotów leczniczych, które mają podpisane umowy z NFZ (z wyjątkiem poz oraz w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia wysokospecjalistyczne). Wobec powyższego, rozsiewane przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami czyli tzw. spółki opinie, ze ich przedmiotowe rozporządzenie nie dotyczy nie jest prawdą. Dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych bez względu na to czy są przedsiębiorcami czy nie.

2.  Zapowiadany w rozporządzeniu tzw. wzrost płac dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych zarówno na umowę o pracę (etat lub jego część) oraz pielęgniarki i położne zatrudnione w ramach działalności gospodarczej, czyli w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych. Rozsiewane informacje, że tzw, wzrost płac nie dotyczy pielęgniarek i położnych kontraktowych jest wobec powyższego nie prawdą.

3. Na dzień ogłoszenia rozporządzenia w sprawie tzw. wzrostu płac pielęgniarek i położnych dyrekcje podmiotów leczniczych mają obowiązek za "pomocą serwisów internetowych" przekazać do NFZ informację o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na liczbę etatów. W przypadku pielęgniarek i położnych "kontraktowych" liczbę tych osób należy przeliczyć na liczbę etatów.

4.  Powyższa lista pielęgniarek i położnych ma zawierać:

  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • numer PESEL,
  • wymiar etatu albo równoważnika etatu (kontrakty).

5.  W ciągu 14 dni od otrzymania powyższego wykazu NFZ aneksuje umowy o udzielanie świadczeń w taki sposób, aby zawierały: "wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.".  Wobec powyższego należy podkreślić, że tzw. wzrost płac dotyczy TYLKO okresu: wrzesień 2015 - czerwiec 2016. W tej sytuacji nie należy się spodziewać aby pracodawcy włączyli te dodatkowe środki do wynagrodzenia zasadniczego, tylko będą je wypłacać w formie dodatku. 

6. "Nową" umowę szpital przesyła do NFZ wraz z:

  • postanowieniami o zwrocie środków przekazanych na tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób w powyższy sposób i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków,
  • "uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających w danym szpitalu, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat",
  • "pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych". 

z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe.

7.  W przypadku braku: "porozumienia" ze związkami i "pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału środków finansowych" przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych" podziału przedmiotowych środków dokonuje dyrekcja.

8. Tzw. wzrost wynagrodzeń jest "średni", czyli rozporządzenie nie gwarantuje żadnej pielęgniarce i położnej nawet tak żenująco niskiego wzrostu wynagrodzenia, czyli zakładanego "średnio" 300 zł brutto miesięcznie w okresie wrzesień i czerwiec. 

 

Mariusz Mielcarek