Rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek opublikowane. Szpitale mają czas do 1 października ....

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Podpis pod rozporządzeniem minister zdrowia złożył w dniu 8 września, czyli dwa dni przed manifestacją pielęgniarek i położnych!

 

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 15 września br.

Zobacz treść rozporządzenia.

Co teraz?

Teraz do dnia 1 października dyrektorzy podmiotów leczniczych (szpitali) mają obowiązek przesłać do dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ informację o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na liczbę etatów. W przypadku pielęgniarek i położnych "kontraktowych" liczbę tych osób należy przeliczyć na liczbę etatów.

Powyższa lista pielęgniarek i położnych ma zawierać:
- numer prawa wykonywania zawodu,
- numer PESEL,
- wymiar etatu albo równoważnika etatu (kontrakty). 

W ciągu 14 dni od otrzymania powyższego wykazu NFZ aneksuje umowy o udzielanie świadczeń w taki sposób, aby zawierały: "wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.".  Wobec powyższego należy podkreślić, że tzw. wzrost płac dotyczy TYLKO okresu: wrzesień 2015 - czerwiec 2016. W tej sytuacji nie należy się spodziewać aby pracodawcy włączyli te dodatkowe środki do wynagrodzenia zasadniczego, tylko będą je wypłacać w formie dodatku. 

"Nową" umowę szpital przesyła do NFZ wraz:

1. postanowieniami o zwrocie środków przekazanych na tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób w powyższy sposób i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków,

2. "uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających w danym szpitalu, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat",

3. "pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych". 

z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe.

W przypadku braku: "porozumienia" ze związkami i "pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału środków finansowych" przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych" podziału przedmiotowych środków dokonuje dyrekcja.

Tzw. wzrost wynagrodzeń jest "średni", czyli rozporządzenie nie gwarantuje żadnej pielęgniarce i położnej nawet tak żenująco niskiego wzrostu wynagrodzenia, czyli zakładanego "średnio" 300 zł brutto miesięcznie w okresie wrzesień -  czerwiec 2016. 

Mariusz Mielcarek