Dyrekcja szpitala w Rybniku, strajkującym pielęgniarkom anestezjologicznym i instrumentariuszkom przedstawiła dzisiaj projekt "nowego" porozumienia.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

                                                *Kliknij po więcej informacji

 

 

Zobacz także: Pielęgniarki anestezjologiczne i instrumentariuszki strajkują. Szpital ogłasza konkurs na ich świadczenia. Konkurs wygrywa ... 

Zakładowe władze ozzpip w szpitalu w Rybniku: "nie będę się wypowiadać, czy popieram protest czy też nie"

Zobacz co napisał do dyrekcji: Związek Zawodowy Anestezjologów i Ogólnopolski Związek Lekarzy.

Zobacz jak się zachowały zakładowe władze związku pip 

Oświadczenie Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Rybniku.

 

 

                                                *Kliknij po więcej informacji

 


 

 

Celem rozwiania wszelkiego rodzaju wątpliwości i niejasności, co do propozycji złożonych przez Pracodawcę Stronie Społecznej, Dyrekcja Szpitala publikuje treść zaproponowanego w dniu 15.10.2015r. Porozumienia, którego celem było doprowadzenie do zakończenia akcji protestacyjnej prowadzonej przez Organizację Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezji i Intensywnej Terapii.
Niżej zamieszczony projekt był propozycją wstępnie wynegocjowaną, która miała być poddana dalszej procedurze negocjacji.
Związek przedłożył Pracodawcy opinię prawną odnoszącą się do tego projektu, jednak w toku rozmów nie powrócił do dalszego procedowania projektu, uznając, iż nie spełnia on podstawowego postulatu uczestników protestu, jakim była podwyżka wynagrodzeń dla protestującej grupy zawodowej (czy to poprzez podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego czy też poprzez podwyżkę przysługującego już dodatku).
Zamieszczone niżej Porozumienie nadal jest propozycją Pracodawcy, która mogłaby zakończyć trwający protest.


 


 

Poniżej publikujemy projekt starego porozumienia wraz z opinią prawną strajkujących pielęgniarek. Jeszcze niżej nowy projekt porozumienia. 

 
Porozumienie zawarte
w dniu .................
pomiędzy
 
Pracodawcą - Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku (zwanym również Szpitalem),
reprezentowanym przez
 - Dyrektora Szpitala
 
a
 
Zakładową Organizacją Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii działającego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, reprezentowaną przez:
– Przewodniczącą
– Wiceprzewodniczącą
– Wiceprzewodniczącą
 
w ramach sporu zbiorowego wszczętego u Pracodawcy w 2008r. oraz prowadzonej obecnie akcji protestacyjnej w formie głodówki.
 
Strony mając na względzie polubowne zakończenie trwającego sporu zbiorowego oraz akcji protestacyjnej zgodnie uzgadniają co następuje:
 
Począwszy od listopada 2015r. dotychczas wypłacany przez Pracodawcę 10 % dodatek za pracę w Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii, Oddziale Intensywnej Terapii, Sali Operacyjnej Okulistyki Sali Endoskopowej Oddziału Urologii, zostanie włączony do wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika, któremu na dzień podpisania niniejszego porozumienia dodatek ten przysługuje, na podstawie stosownego aneksu do umowy o pracę tego pracownika.
Po zakończeniu negocjacji i podpisaniu ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie finansowania nadwykonań Szpitala za 2015r. (co może mieć miejsca około połowy lutego 2016r.) oraz wykazaniu w wyniku finansowym Szpitala za 2015r. zysku netto, grupa zawodowa pielęgniarek anestezjologicznych, pracowników Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii, Sali Endoskopowej Oddziału Urologii i oraz Sali Operacyjnej Oddziału Okulistyki otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 10%, począwszy od lutego 2016r. (ze skutkiem finansowym w marcu 2016r.), na podstawie stosownych aneksów umów o pracę.
W przypadku pozytywnego ziszczenia się warunku opisanego w pkt. 2 (niezależnie od ilości podpisanych aneksów umów o pracę), Strony sporu zbiorowego w ramach którego zawierane jest niniejsze porozumienie zakończą ten spór z dniem 28.02.2016r.
Pracodawca na podstawie niniejszego porozumienia zobowiązuje się do podwyższania wynagrodzenia w grupie zawodowej pielęgniarek anestezjologicznych, pracowników Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii, Sali Endoskopowej Oddziału Urologii i oraz Sali Operacyjnej Oddziału Okulistyki, w tej samej wysokości w jakiej będzie wzrastało wynagrodzenie pozostałych pracowników grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia zostaje zawieszona akcja protestacyjna prowadzona przez Zakładową Organizację Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie internetowej szpitala w Rybniku w dniu 30 październia 2015 roku 

 


 

 

OPINIA PRAWNA 

PRZYGOTOWANA NA ZLECENIE

STRAJKUJĄCYCH PIELĘGNIAREK

/DO STEREGO PROJEKTU POROZUMIENIA/

 

- podsumowanie - 

 

 

 

Zobacz jak się zachowały zakładowe władze związku pip 

 


 

 

PROJEKT NOWEGO POROZUMIENIA 

PRZEDSTAWIONY PRZEZ DYREKCJĘ SZPITALA 

W DNIU 3 LISTOPADA 2015 ROKU 

 

 

 

Perełka! Video - prezes izby pip: "porozumienie zostało podpisane. Jesteśmy ZADOWOLENI! Nie możemy żądać nagle WSZYSTKIEGO". Nagle?