Program kursu: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

 

Zgodnie z programem kursu zamieszczonym na stronie internetowej CKPPiP (poniżej publikujemy jego fragmenty) kurs składa się z dwóch części.

Organizator kształcenia kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” powinien realizować odrębnie dla części I i odrębnie dla części II programu. Po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pomyślnym organizator kształcenia, odpowiednio dla części I i II, wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach prawa.

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/ opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 45 godzin, zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Zajęcia praktyczne odbywają się: dla pielęgniarki - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego,
dla położnej - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:
1. 100% obecność
2. Prawidłowa ocena stanu klinicznego u co najmniej 3 pacjentów wraz z właściwym zaproponowaniem produktów leczniczych.
3. Prawidłowa ocena stanu biopsychospołecznego 2 pacjentów w zakresie potrzeb zapewnienia dostępu do refundowanych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
4. Udokumentowane wypisanie 3 recept i 2 zleceń na wyroby medyczne.
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i jego formę ustala organizator kształcenia.

Po ukończeniu I części kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/ opiekunem stażu wynosi 44 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 30 godzin, zajęcia praktyczne – 14 godzin.

Zajęcia praktyczne odbywają się: dla pielęgniarki - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego,
dla położnej - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:
1. 100% obecność
2. Prawidłowa ocena stanu biopsychospołecznego 2 pacjentów w zakresie potrzeb zapewnienia dostępu do refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
3. Udokumentowane wypisanie dwóch recept w ramach kontynuacji leczenia.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i jego formę ustala organizator kształcenia.

Po ukończeniu II części kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.
2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Szczegółowy program kursu publikujemy na stronie wyszukiwarki szkoleń dla pielęgniarek i położnych: www.szkolenia.pielegniarki.info.pl