Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o: "zgodności z konstytucją" tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

                                                                                         *Kliknij po więcej informacji...

 

 

Komunikat z plenarnego posiedzenia

Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 grudnia 2015 r.

-wyciąg-

 

"Kolejnym punktem obrad była dyskusja dotycząca zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie pomija niektóre grupy zawodowe oraz narusza ład finansów publicznych. W opinii NSZZ „Solidarność” i OPZZ wymaga ono pilnej nowelizacji. Ponadto było uzgadniane z naruszeniem zasad dialogu społecznego poprzez prowadzenie negocjacji z pominięciem niektórych związków zawodowych w skład których wchodzi ta grupa pracownicza. 
 
Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia, który jest właściwym forum do wypracowania propozycji rozwiązań. Temat ten będzie również przedmiotem spotkania zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego". 

 

 

Zobacz cały komunikat

 
 

 

                                                    *Kliknij po więcej informacji...