Niepewny dodatek brutto brutto! Zobacz jak „Demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - styczeń 2016, nakład 50 000 egzemplarzy.

 

 

Paradoksalnie tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które spotkały się z ogromną krytyką naszego środowiska zawodowego, wywołują coraz większe emocje. Od tak skrajnych, że teraz pielęgniarki i położne będą zarabiać więcej niż lekarze, do opinii, że są one niekonstytucyjne, naruszają ład prawny, społeczny i pracowniczy. Poniżej publikuję kalendarium zdarzeń. 

 

13 października 2015 roku - W ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych Pracodawcy RP zgłosili swoje uwagi. Poniżej cytuję fragment zgłoszonych uwag: 

„[…] Wielu świadczeniodawców odpowiedzialnie podchodzi do wynagradzania personelu pielęgniarskiego i oferuje im bardzo dobre wynagrodzenie. Podmioty te wg naszej wiedzy nie były zainteresowane środkami z NFZ, gdyż ich przyjęcie oznaczałoby, że wynagrodzenie pielęgniarek przewyższyłoby wynagrodzenie lekarzy [...]”.

9 listopada 2015 roku - NSZZ “Solidarność” zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wniosek został zarejestrowany pod numerem Tw 26/15. Obecnie ma status „w toku”. Jest to etap wstępny, w którym dokonywana jest ocena, czy wniosek spełnia wymogi formalne i może być rozpatrywany przez Trybunał.

1 grudnia 2015 roku - Minister zdrowia na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia powiedział: “[...] Jestem między młotem i kowadłem, bo jedni mówią: utrzymać, a drudzy mówią: za nic w świecie – mówię o rozporządzeniu w sprawie podwyżek. Otóż chcę zadeklarować, że porozumienie z pielęgniarkami w kwestii podwyżek musi być podtrzymane, natomiast zapisana w rozporządzeniu droga do tych podwyżek nie jest jedyna. Zdaję sobie sprawę z tego – są takie sygnały – że jakby to ktoś zaskarżył, to mogłoby się okazać, że to rozporządzenie zostało przyjęte niezgodnie z procedurą, że jest sprzeczne z konstytucją lub innymi przepisami. Gdyby więc tak było, to nie znaczy, że należy się wycofać z podwyżek. Bardzo mocno to deklarujemy. Jeszcze raz deklaruję to, że widzę możliwość rozwiązania tego problemu całościowo. Chciałbym do tego doprowadzić, oczywiście we współpracy z reprezentacją pracowników, w tym także pielęgniarek”. 

14 grudnia 2015 roku – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W kom unikacie z tego posiedzenia informowano: „[…] Rozporządzenie podwyżkowe pomija niektóre grupy zawodowe oraz narusza ład finansów publicznych. W opinii NSZZ Solidarność i OPZZ wymaga ono pilnej nowelizacji. Ponadto było uzgadniane z naruszeniem zasad dialogu społecznego poprzez prowadzenie negocjacji z pominięciem niektórych związków zawodowych, w skład których wchodzi ta grupa pracownicza [...]”.

15 grudnia 2015 roku - Spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami pracowników sektora ochrony zdrowia poświęcone wynagrodzeniom. W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy: “[...] Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował podczas dyskusji, że zlecony został raport dotyczący wynagrodzeń pracowników w systemie ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej. Zapowiedział także kolejne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Najbliższe zostało wyznaczone na przełom stycznia i lutego przyszłego roku [...]”. Natomiast na stronie internetowej OPZZ w szerszej informacji z tego spotkania czytamy: “[...] Przypomnijmy, że oba rozporządzenia płacowe, przyznające grupie zawodowej pielęgniarek i położnych podwyżki, od czasu ich wejścia w życie budzą poważne kontrowersje prawne, a w praktyce są źródłem niepokojów społecznych w podmiotach leczniczych”. Z kolei w informacji z tego samego spotkania opracowanej przez NSZZ “Solidarność” czytamy: “[…] Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, iż utrzymanie rozwiązań zapisanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie jest możliwe, rozwiązanie to – jak ocenił Jarosław Lange, członek Rady z NSZZ Solidarność, w trakcie Rady Dialogu Społecznego - narusza ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy [...]”.

Mariusz Mielcarek