Poseł pyta ministra zdrowia: dlaczego te pielęgniarki nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń? Ministerstwo odpowiada.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 120
w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z woj. małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Warszawa, 29-12-2015

 

Szanowny Panie Marszałku

W związku z interpelacją Pani Poseł Doroty Niedzieli (nr 120) otrzymaną w dniu 15 grudnia 2015 r. w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z województwa małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz z dnia 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie OWU”, jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) nie obejmują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia w sprawie OWU, dołączonym do Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. przez Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, podwyżki nie obejmują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawców. W związku z tym zrealizowanie postulatu - objęcia podwyżkami również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawcy stanowiłoby naruszenie zarówno ustaleń pomiędzy stronami Porozumienia jak i przepisów ww. rozporządzeń.

Informuję, iż Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stanowisko w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach podwykonawstwa w piśmie z dnia 18 listopada 2015 r. skierowanym do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (kopia w załączeniu).

Wyjaśniam również, że zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego od dnia 1 września do końca 2015 r. Potrzeby w zakresie zespołów ratownictwa medycznego zostały oszacowane w oparciu o posiadane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane określające ogólną liczbę pielęgniarek i położnych i zsumowany średniotygodniowy czas pracy wykazany w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego.

Ponadto, Minister Zdrowia w pismach z dnia 25 września 2015 r. (znak: BFC.320.47.2015/AN) oraz z dnia 3 października 2015 r. (znak: BFC.320.52.2015/AN), które zostały rozesłane do wszystkich wojewodów, poinformował wojewodów, jakie działania należy podjąć w celu uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Krzysztof Łanda

 

 

Zobacz inne artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Jedyna taka wyszukiwarka dla pielęgniarek i położnych w internecie!

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii