UWAGA!!! minister zdrowia: "Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie".

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

 

 

 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego czytamy:

"Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 września 2015 r. zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1877) umożliwia ratownikowi medycznemu wykonywanie zawodu również poza jednostkami systemu. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r., w zakresie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, określało zakres świadczeń zdrowotnych podejmowanych przez ratownika medycznego tylko do medycznych czynności ratunkowych. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę delegację ustawową, należy określić zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego również poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przedmiotowe rozwiązania były postulowane od wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy, może stanowić uzupełnienie braku wystarczającej liczby pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia. W ratownictwie pozaszpitalnym często występują sytuacje, w których ratownicy medyczni, powołując się na brak uprawnień, nie są w stanie wykonać wobec pacjenta niezbędnych czynności ratujących im życie  lub zdrowie." 

Wybrał 

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz projekt rozprzadzenia