Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Poseł pyta ministra zdrowia, minister zdrowia odpowiada

 

 

 

Poseł pyta ministra zdrowia...

 

Interpelacja nr 120 do ministra zdrowia w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z woj. małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Warszawa, 11 grudnia 2015 r.

Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowiskach pielęgniarki i pielęgniarza w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego nie zostali objęci wzrostem wynagrodzeń wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.15 r. i 14.10.15 r.

Brak podwyżek płac uzasadniono faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem NFZ w Krakowie w/w pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni są u podwykonawcy, a co za tym idzie nie przysługuje im wzrost wynagrodzenia.

Pracodawcą tych pielęgniarek i pielęgniarzy jest ZOZ w Oświęcimiu, zostali oni jedynie poinformowani o fakcie powołania konsorcjum i wspólnym z innymi podmiotami wystąpieniem o kontrakt NFZ na ratownictwo.

W/g pielęgniarek i pielęgniarzy nie było mowy o jakimkolwiek podwykonawstwie. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest liderem konsorcjum i pielęgniarki tam zatrudnione podwyżkę otrzymały.

Z uzyskanych informacji wynika, że wszystkie pielęgniarki (około 350) zatrudnione w szpitalu w Oświęcimiu dostały podwyżki.

Pytania:

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie jest stanowisko Ministra Zdrowia w stosunku do zaistniałej sytuacji?

- Czy pielęgniarki i pielęgniarze z Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego w całym województwie małopolskim otrzymają wyższe wynagrodzenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.15 r. i 14.10.15 r.?


Z wyrazami szacunku:

Dorota Niedziela Poseł na Sejm RP

 


 

... minister zdrowia odpowiada

 

Odpowiedź na interpelację nr 120 w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z woj. małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Warszawa, 29 grudnia 2015 r.

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją Pani Poseł Doroty Niedzieli (nr 120) otrzymaną w dniu 15 grudnia 2015 r. w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z województwa małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz z dnia 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie OWU”, jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) nie obejmują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia w sprawie OWU, dołączonym do Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. przez Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, podwyżki nie obejmują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawców. W związku z tym zrealizowanie postulatu - objęcia podwyżkami również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawcy stanowiłoby naruszenie zarówno ustaleń pomiędzy stronami Porozumienia, jak i przepisów ww. rozporządzeń.

Informuję, iż Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stanowisko w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach podwykonawstwa w piśmie z dnia 18 listopada 2015 r. skierowanym do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (kopia w załączeniu).

Wyjaśniam również, że zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego od dnia 1 września do końca 2015 r. Potrzeby w zakresie zespołów ratownictwa medycznego zostały oszacowane w oparciu o posiadane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane określające ogólną liczbę pielęgniarek i położnych i zsumowany średniotygodniowy czas pracy wykazany w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego.

Ponadto Minister Zdrowia w pismach z dnia 25 września 2015 r. (znak: BFC.320.47.2015/AN) oraz z dnia 3 października 2015 r. (znak: BFC.320.52.2015/AN), które zostały rozesłane do wszystkich wojewodów, poinformował wojewodów, jakie działania należy podjąć w celu uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.

 

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Krzysztof Łanda


(mm)

 

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych