Zobacz najnowsze informacje w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych, które mają objąć ponad 10 tysięcy osób.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Departament Funduszy Europejskich informuje, iż w dniu 23.03.2016 r. zakończona została ocena projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznych nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15. Lista zawiera wyniki ocen wszystkich projektów skierowanych do oceny formalno-merytorycznej.

Konkurs służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych został ogłoszonych w ramach Osi priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie. Spośród 63 wniosków złożonych podczas naboru 34 spełniają wymogi formalno-merytoryczne. Publikujemy listę projektów ocenionych w ramach ww. konkursu.

Do dofinansowania zostaną skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji. Listę projektów wybranych do dofinansowania opublikujemy w najbliższym czasie.

Zobacz listę ocenionych projektów

Źródło informacji - http://www.zdrowie.gov.pl

 

Zobacz także:

Więcej informacji w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych 

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.03.30 14:00:03 ~mas

Witryna nie działa

#2  2016.03.30 19:32:39 ~pig

Brak strony.

Dodaj komentarz