Zobacz na jakie grupy zawodowe podzielono pracowników ochrony zdrowia (w tym pielęgniarki i położne) w kontekście projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.

 

W dniu 4 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przedstawiło materiał roboczy w postaci projektu „ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Ustawa ta ma regulować sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz tryb dochodzenia do tego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie dla tych pracowników ma być ustalane jako iloczyn minimalnego wynagrodzenia w Polsce (obecnie 1850 zł) i współczynnika pracy. W przedstawionej wersji ustawy nie podano jeszcze jakichkolwiek przeliczników dla poszczególnych zawodów medycznych. W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Zespołu czytamy: „Resort zdrowia przedstawił materiał roboczy w formie wstępnego projektu ustawy opracowanego w MZ, jednakże wzbudził on wiele emocji, dlatego uzgodniono konieczność dalszych prac w gronie ekspertów”. Myślę, że z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy wynika, iż intencją ministerstwa jest uchwalenie powyższej regulacji z jednoczesym oddaleniem w nieokreśloną przyszłość jej skutków finansowych. W tabeli poniżej publikujemy sposób, w jaki minister zdrowia podzielił pielęgniarki i położne na potrzeby przedmiotowej ustawy: na specjalistki, starsze i inne... 

Więcej informacji na pierwszej stronie kwietniowego wydania miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy. 

Mariusz Mielcarek

 

Grupy zawodowe

Współczynnik pracy

Lekarz oraz lekarz dentysta specjalista

 

Lekarz oraz lekarz dentysta posiadający I stopnień specjalizacji

 

Lekarz oraz lekarz dentysta nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty

 

Specjalistki pielęgniarki, czyli pielęgniarki posiadające:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2 lata pracy w zawodzie,

 2. tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2 lata pracy w zawodzie,

 3. licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, i 2 lata pracy w zawodzie,

 4. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 2 lata pracy w zawodzie.

 

oraz specjalistki położne, czyli położne posiadające:

 1. tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2 lata pracy w zawodzie,

 2. tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2 lata pracy w zawodzie,

 3. licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, i 3 lata pracy w zawodzie,

 4. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 2 lata pracy w zawodzie.

 

Starsze pielęgniarki, czyli pielęgniarki posiadające:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w zawodzie,

 2. tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w zawodzie,

 3. licencjat pielęgniarstwa i 3 lata pracy w zawodzie,

 4. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 5 lat pracy w zawodzie,

 

oraz starsze położne, czyli położne posiadające:

 1. tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok pracy w zawodzie,

 2. tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i 1 rok pracy w zawodzie,

 3. licencjat położnictwa i 3 lata pracy w zawodzie,

 4. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i 5 lat pracy w zawodzie.

 

 

Pozostałe pielęgniarki i położne

 

Diagności laboratoryjni

 

Farmaceuci

 

Ratownicy medyczni

 

Inne niż wskazane wyżej osoby posiadające wyższe wykształcenie i wykonujące zawód medyczny

 

Inne niż wskazane wyżej osoby nieposiadające wyższego wykształcenia i wykonujące zawód medyczny (np. technicy medyczni)

 

Osoby z wyższym wykształceniem nie wykonujące zawodu medycznego

 

Osoby nieposiadające wyższego wykształcenia nie wykonujące zawodu medycznego