KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY MZ - Uprawnienia do wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, a wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie wywiadu i badania fizykalnego.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz także:

Recepty pielęgniarek i położnych według Aktualności

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych: dodatek - recepty pielęgniarek i położnych

 

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

 

W związku z kolejnymi pytaniami, które wpływają do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie kwalifikowania pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, należy przyjąć, że zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:

- pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite magisterskie na kierunku pielęgniarstwo);

- pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.


Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:

- pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
- pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie.
To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu;
- zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Powyższe zostało ujęte w Komunikacie w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ukończenie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych nie stanowi warunku przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

Natomiast pielęgniarka i położna, aby samodzielnie ordynować leki musi w pierwszej kolejności zgodnie z art. 15b ww. ustawy wykonać badanie fizykalne pacjenta.

Należy przyjąć w myśl opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z efektami kształcenia określonymi właściwymi standardami dla kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadają uprawnienia do wykonywania badania fizykalnego pod warunkiem nabycia tych umiejętności w cyklu kształcenia, począwszy od naboru 2012/2013 (I stopień).

W związku z powyższym jeżeli pielęgniarka, położna rozpoczęła kształcenie przeddyplomowe przed tą datą, aby wykonać badanie fizykalne pacjenta musi uzupełnić wiedzę i umiejętności w tym zakresie w ramach kształcenia podyplomowego (kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne). Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które posiadają:

- dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

źródło: strona internetowa mz