Dodatek 800 zł brutto brutto. Teraz do dnia 15 sierpnia szpitale muszą przesłać wykazy zatrudninoych pielęgniarek i położnych - stan na dzień 1 sierpnia 2016 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

      

 

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
 

Do dnia 15 sierpnia dyrektorzy podmiotów leczniczych (szpitali) mają obowiązek przesłać do dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ informację o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na liczbę etatów. W przypadku pielęgniarek i położnych "kontraktowych" liczbę tych osób należy przeliczyć na liczbę etatów.

Powyższa lista pielęgniarek i położnych ma zawierać:
- numer prawa wykonywania zawodu,
- numer PESEL,
- wymiar etatu albo równoważnika etatu (kontrakty). 

W ciągu 14 dni od otrzymania powyższego wykazu NFZ aneksuje umowy o udzielanie świadczeń w taki sposób, aby zawierały: "wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.".  W tej sytuacji nie należy się spodziewać aby pracodawcy włączyli te dodatkowe środki do wynagrodzenia zasadniczego, tylko będą je wypłacać w formie dodatku. 

"Nową" umowę szpital przesyła do NFZ wraz:

1. postanowieniami o zwrocie środków przekazanych na tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób w powyższy sposób i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków,

2. "uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających w danym szpitalu, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 800 zł w przeliczeniu na etat",

3. "pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych". 

z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 800 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe.

W przypadku braku: "porozumienia" ze związkami i "pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału środków finansowych" przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych" podziału przedmiotowych środków dokonuje dyrekcja.

Tzw. wzrost wynagrodzeń jest "średni", czyli rozporządzenie nie gwarantuje żadnej pielęgniarce i położnej nawet tak żenująco niskiego wzrostu wynagrodzenia, czyli zakładanego "średnio" 800 zł brutto brutto miesięcznie w okresie wrzesień -  sierpień 2017. 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych