UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT. Na etapie postępowania kwalifikacyjnego legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu określonych kursów specjalistycznych nie stanowi warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia. Warunek ten musi być spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych.

Szkolenia pielęgniarek.

       

22 czerwca 2016 roku 

Proszę odpowiedzieć skąd wziął się pomysł, aby warunkiem dopuszczenia do niektórych kursów kwalifikacyjnych było odbycie kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sytuacji kiedy pielęgniarka jest instruktorem ALS oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego? Czy wytyczne dotyczące kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych nie powinny być bardziej przemyślane?

Pielęgniarka


Odpowiedź ministerstwa zdrowia

5 sierpnia 2016 roku 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15), na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka anestezjologiczna, czyli pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Natomiast pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, nieposiadające ww. kwalifikacji, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., co reguluje § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

W aktualnej sytuacji prawnej warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Warunki takie w pełni spełniają osoby, które ukończą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Osoby, które legitymują się dyplomem specjalisty uzyskanym na podstawie wcześniej obowiązujących Ramowych programów bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, w wykazie umiejętności będących przedmiotem kształcenia posiadają m. in. umiejętności, które nabywa osoba po ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz kursy specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka.

Powyższa kwestia była analizowana i konsultowana z Konsultantami Krajowymi. Zgodnie z opinią dr. n. med. Anny Małeckiej – Dubieli, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz dr hab. n. med. Danuty Dyk, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego powinna być obligatoryjnie zwolniona z obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Mając na uwadze powyższe, Departament Pielęgniarek i Położnych zobligował Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, do wprowadzenia stosownych zmian w programach kształcenia podyplomowego, które spowoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarka która posiada dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego nie będzie musiała legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Z poważaniem                

DYREKTOR                 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

dr. n. o zdr. Beata Cholewka  


                                                                                                Warszawa, 25.08.2016 r.
KOMUNIKAT
w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.


W związku z napływającymi informacjami o trudnościach w spełnieniu warunku dopuszczenia na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny, jakim jest legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu określonych kursów specjalistycznych na etapie postępowania kwalifikacyjnego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, poniżej przedstawia co następuje:

  • W celu ułatwienia podjęcia kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne, kursy specjalistyczne wskazane w założeniach organizacyjnoprogramowych szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego nie muszą stanowić warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia.
  • Warunek ten musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, przedłożeniem Organizatorowi kształcenia zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych.

Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Jutro kolejnie informacje w sprawie

Mariusz Mielcarek