Radziwiłł wymyślił szkolenia wszystkich pielęgniarek i położnych. Z czego? Z zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy. Zobacz stanowisko w tej sprawie władz izby pip.

Radziwiłł nakazuje obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek.

       

 

28 sierpnia 2016 roku - Radziwiłł nakazuje do końca 2016 roku przeszkolić wszystkie pielęgniarki i położne z "zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy". Powód: "personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nie prawidłowo zapisane - to doprowadziło do powikłań i zgonów pacjentów"! Kiedy szkolenia lekarzy?

28 sierpnia 2016 roku - Zobacz wytyczne konsultanta krajowego w zakresie organizacji szkoleń, które Radziwiłł nakazał odbyć wszystkim pielęgniarkom i położnym z "zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy". Powód: "personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nie prawidłowo zapisane - to doprowadziło do powikłań i zgonów pacjentów"! Kiedy szkolenia lekarzy?

29 sierpnia 2016 - Pielęgniarka napisała komentarz do pomysłu Radziwiłła aby przeszkolić wszystkie polskie pielęgniarki z zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy: "Przepraszam, ale według mnie jest to ewidentne zniesławienie naszej grupy zawodowej...".

7 września 2016 - Radziwiłł wymyślił szkolenia wszystkich pielęgniarek i położnych. Z czego? Z zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy. Zobacz pismo władz związku pip do ministra w tej sprawie.

 


Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 września 2016 roku

w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne.

Prezydium NRPiP, odnosząc się do cyt. powyżej Komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. wyraża sprzeciw wobec wskazanego na wstępie Komunikatu, nieuzasadnionego dowodami, wezwania do bezwzględnego przestrzegania prawa przez pielęgniarki i położne. Powstaje bowiem pytanie, z jakich powodów nakaz ten został ograniczony do poszanowania prawa wyłącznie w „ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych”.

Nie negując dalszych, obszernych wywodów dotyczących analizy przepisów prawnych regulujących zasady wykonywania zawodu pielęgniarki oraz położnej należy stwierdzić, iż pielęgniarka oraz położna dysponująca aktualnym prawem wykonywania zawodu jest w pełni przygotowana do wykonywania tego zawodu, również w zakresie prawidłowej realizacji zleceń lekarskich, prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentowania udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W ocenie Prezydium NRPiP brak jest podstaw do formułowania oraz wyrażania sugestii dotyczących występowania naruszeń prawa w obszarze związanym z realizacją zleceń lekarskich w stopniu bezpośrednio zagrażającym pacjentom, pielęgniarkom, położnym które uzasadniałyby prowadzenie w tym obszarze masowych szkoleń adresowanych tylko do pielęgniarek i położnych. W praktyce udzielanych świadczeń zdrowotnych problem wystawienia pisemnego zlecenia leży po stronie lekarzy. To nie pielęgniarki i położne mają dbać o prawidłowe wydawanie zleceń lekarskich, ale sami lekarze jako profesjonaliści winni przywiązywać należytą staranność do zachowania pisemnej formy zlecenia.

Prezydium NRPiP dostrzegając potrzebę dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz występowanie pojedynczych przypadków nieprawidłowości w obszarze udzielanych świadczeń zdrowotnych, widzi zasadność realizacji szkoleń obejmujących szereg istotnych aspektów komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego, m.in. przekazywania niezbędnych w procesie terapeutycznym informacji dotyczących pacjenta, w tym również prawidłowości wydawania przez lekarzy zleceń oraz ich wykonywania przez pielęgniarki i położne. Jednak realizacja przez podmioty lecznicze wytycznych wskazanych w komunikacie, w sposób wybiórczy i dotyczący tylko niektórych grup zawodowych zaangażowanych w proces udzielania świadczeń zdrowotnych tj. pielęgniarek i położnych jest w ocenie Prezydium NRPiP działaniem, którego rzeczywisty skutek będzie znacząco odbiegał od zakładanego efektu. Zdaniem Prezydium NRPiP szkolenia takie powinny obejmować przede wszystkim lekarzy, ewentualnie lekarzy oraz pielęgniarki i położne, w innym przypadku brak jest celowości ich przeprowadzania.

1 września 2016 

 

 
                                              *Kliknij po więcej informacji