Radziwiłł przestawia "reformę" ochrony zdrowia. Teraz ma być służba zdrowia.

Działalność Radziwiłła.

 

      

      

 

W dniu 31 sierpnia  2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem Pani Marii Jolanty Ochman – Współprzewodniczącej Zespołu ze strony związkowej.

Przyjęty porządek spotkania, poza sprawami organizacyjnymi, obejmował dyskusję na temat założeń reformy Narodowa Służba Zdrowia – Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Pan Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia przestawił założenia Strategii, która przewiduje, że od 2018 roku opiekę zdrowotną będzie zapewniać Polakom Narodowa Służba Zdrowia finansowana z budżetu państwa. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia – do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB.

Następnie szef resortu zdrowia zaprezentował założenia zmian w pięciu głównych obszarach: system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej; organizacja leczenia szpitalnego; zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia; podstawowa opieka zdrowotna; zdrowie publiczne.
Zapowiedział likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmianę sposobu finansowania służby zdrowia. Poinformował także o planach utworzenia Wojewódzkich Urzędów Zdrowia, podległych pionowo ministrowi, a poziomo – wojewodom, które będą realizować zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych.
Środki na funkcjonowanie opieki zdrowotnej z budżetu państwa zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”, którego dysponentem będzie Minister Zdrowia.
Nowy sposób finansowania będzie dotyczył także szpitali, jednak zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają one ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach.
Jednym z elementów reformy będzie utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, mającego integrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce.
Zmiany nastąpią również w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjentów będą leczyły zespoły Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w ramach których (z utrzymaniem samodzielności zawodowej i finansowej) będą współpracować ze sobą lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Zmiany będą wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie.

Źródło: dialog.gov