Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Licea medyczne lekiem na całe zło?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Interpelacja poselska do ministra zdrowia

w sprawie planowanych zmian w kształceniu pielęgniarek


Szanowny Panie Ministrze,

kieruję niniejszą interpelację jako wyraz przekazania bezpośrednio do Ministerstwa stanowiska wyrażonego przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi sposobu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.

Przedstawiciele tego zawodu są zaniepokojeni działaniami Ministerstwa Zdrowia, które prowadzić mają do zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Zgodnie z założeniami rządu planowany jest powrót do kształcenia zawodowego na poziomie liceów medycznych. Zdaniem niektórych okręgowych izb pielęgniarek i położnych zrealizowanie tego pomysłu spowoduje spadek zaufania społecznego do tego zawodu oraz obniżenie poziomu rozwoju tej profesji. W konsekwencji doprowadzić to może do zagrożenia dla jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Ponadto sugerowane przez Ministerstwo koncepcje stanowią zupełną zmianę kierunku, jaki od kilku dekad został obrany na świecie, postulujący intensywny rozwój pielęgniarstwa jako wysoko kwalifikowanego zawodu, ale także dziedziny nauki. Zdaniem samorządu zawodowego proponowane przez Ministerstwo zmiany wcale nie dopro- wadzą do rozwiązania problemu braku wystarczającej liczby pielęgniarek z Polsce, a zgoła odmiennie - spowodują spadek atrakcyjności zawodowej tej branży. Nie wypada wręcz zgodzić się z założeniem, iż obniżenie poziomu wykształcenia pielęgniarek wpłynie korzystnie na jakość pielęgnacji pacjentów i ich bezpieczeństwo.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad systemową zmianą sposobu kształcenia pielęgniarek w Polsce? Proszę o przekazanie informacji na temat rozważanych kierunków zmian.

2. Z jakimi podmiotami oraz w jaki sposób konsultowane są planowane zmiany? Czy propozycje Ministerstwa spotykają się z ich aprobatą? Jeśli nie, proszę o udzielenie odpowiedzi: co jest tego powodem?

3. W jaki sposób Ministerstwo argumentuje obrany przez nie kierunek, prowadzący do kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych?

4. Jaka będzie różnica programowa w porównaniu z dotychczas obowiązującymi procedurami w tym zakresie? Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: