Minister Edukacji Narodowej ma obawy dotyczące zbyt młodego wieku uczniów podejmujących naukę w proponowanym przez ministra Radziwiłła systemie szkół branżowych dla pielęgniarek.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

      

      

 

Notatka z dnia 10 listopada 2016 r. ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego

 

Na wniosek NRPiP w dniu 10 listopada 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP z Podsekretarz Stanu Teresą Wargocką oraz przedstawicielami Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W trakcie spotkania członkowie Prezydium NRPiP przedstawili argumenty uzasadniające sprzeciw samorządu zawodowego wobec proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Pani Wiceminister Teresa Wargocka poinformowała, że na obecnym etapie prac legislacyjncyh w Ministerstwie propozycja Ministra Zdrowia została oddalona. Przedstawione przez MZ propozycje zmian dotyczące uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki wymagają bowiem przeprowadzenia szczegółowej analizy. Zaproponowała Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych współudział w jej sporządzeniu. Zapewniła też, że oba resorty – MEN i MZ – będą ze sobą ściśle współpracowały w tym zakresie.

Pani Wiceminister zapewniła, że MEN również podziela obawy NRPiP dotyczące zbyt młodego wieku uczniów podejmujących naukę w proponowanym przez MZ systemie szkół branżowych dla pielęgniarek. Podziękowała obecnym na spotkaniu członkom Prezydium NRPiP za przedstawienie rzeczowej argumentacji, podkreślając że zastrzeżenia samorządu zawodowego będą brane pod uwagę podczas dalszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia.

źródło: strona izby pip 

 

30 października 2016 - Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

Zobacz także:

25 października 2016 - Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

 
 

Komentarze użytkowników

#1  2016.12.01 17:59:37 ~Qlik

I tu się zgodzę. Nasze babcie brały ślub w wieku 16 lat. Nasze mamy jako 16 latki szły do szpitala na praktyki. Dzisiejsze 16 latki to nie te co 70;50;30 lat temu, trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj opiekunka potrzebuje zgody w przedszkolu czy może umyć dziecko jak to się ssika, nauczyciel matematyki musi się tłumaczyć przed rodzicem jakim prawem postawił jedynkę jej dziecku. To już inne pokolenie, inne szkoły.

#2  2016.12.01 20:02:27 ~ANA

To pokolenie" bezstresowo wychowywane"!

#3  2016.12.02 08:06:57 ~ja

Jaki młody wiek jak rodzą już dzieci ? a poza tym kiedyś liceum medyczne było po szkole podstawowej.

#4  2016.12.02 08:34:24 ~irena

A może dla pielęgniarek- tylko podstawówka, co? jak już tak roztrząsacie zupełnie nie potrzebny temat - ZAPAMIĘTAJCIE: PIELĘGNIARKA POŁOŻNA - TO TYLKO UCZELNIA WYŻSZA- KONIEC, KROPKA.

#5  2016.12.02 15:02:36 ~wieśka

Szczególną ochroną objęci są pracownicy młodociani. Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 Kodeksu pracy). Prace wzbronione młodocianym: związane z wysiłkiem fizycznym, najczęściej przy pracach transportowych, wymuszoną pozycją ciała, zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. obsługa zakładów kąpielowych i łaźni), stwarzające zagrożenia wypadkowe, w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych. Normy dźwigania dla młodocianych określa załącznik nr 1 do wyżej wskazanego rozporządzenia. Dalszy komentarz zbędny.

Dodaj komentarz