Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

 

      

      

 

Zobacz także: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

Minister zdrowia pisze do ministra Edukacji Narodowej: 

W odniesieniu do kwestii dotyczącej kształcenia pielęgniarek oraz mając na względzie planowane zmiany w systemie oświaty, polegające m.in. na zastąpieniu dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych dwustopniowymi szkołami branżowymi (cykl kształcenia 3+2), zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki, prowadzonego w dwustopniowej szkole branżowej (na podbudowie 3-letniej szkoły asystentek pielęgniarskich), kończącego się egzaminem maturalnym i egzaminem dyplomowym.

Proponowany model kształcenia pielęgniarek zawiera następujące warunki ogólne:
- możliwość kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej,
- 2700 godzin kształcenia ogólnego,
- 1500 godzin kształcenia zawodowego w zawodzie asystentka pielęgniarska,
- łącznie 4600 godzin kształcenia zawodowego (zgodnie z wymaganiami UE) w zawodzie pielęgniarki (w całym cyklu kształcenia 3+3, tj. na podbudowie szkoły asystentek pielęgniarskich),
- możliwość przystąpienia do matury branżowej.

Schemat modelu kształcenia w cyklu 3+3 przedstawia się następująco:


Zaletą przedstawionego modelu kształcenia pielęgniarek, które wymagałoby uprzednio ukończenia szkoły asystentek pielęgniarskich, jest wsparcie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia asystentkami pielęgniarskimi już po 3 latach, co pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Ponadto, kształcenie zawodowe pielęgniarek na poziomie szkoły branżowej stworzy możliwość szybszego zaspakajania potrzeb rynku pracy w zakresie kadry pielęgniarskiej i ma głównie na celu zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych.

Wybrał Mariusz Mielcarek