Ministra Radziwiłła kolejny pomysł na degradację zawodu pielęgniarki: ratownik medyczny będzie odbywał "kurs kwalifikacyjny" celem "zwiększenia kompetencji zawodowych w pracy na oddziałach szpitalnych".

Pielęgniarstwo 2016.

 

Okładka najnowszego wydania ogólnopolskiego miesięcznika Gazeta Pielęgniarki i Położnej 

 

W projekcie "nowej" ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznej czytamy:

art. 12h otrzymuje brzmienie:
„Art. 12h. 1. Kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, ma na celu uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
2. Kurs kwalifikacyjny odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego, który zawiera:
1) założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów kształcenia;
2) plan nauczania;
3) wykaz umiejętności wynikowych;
4) treści nauczania;
5) wskazówki metodyczne;
6) standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.
3. Program kursu kwalifikacyjnego opracowuje zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP. 
4. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 3, spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie:
1)  medycyny ratunkowej lub ratownictwa medycznego;
2) dziedziny medycyny zgodnej z programem kursu kwalifikacyjnego.
5. Opracowany przez zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 3, program kursu kwalifikacyjnego CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
6. Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu kwalifikacyjnego w formie publikacji oraz informacji na stronie internetowej CMKP.

Po co ratownikowi "kurs kwalifikacyjny"?

Odpowiedź uzyskujemy w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ustawy:

"Projekt ustawy ujednolica i porządkuje sposób realizacji indywidualnego rozwoju zawodowego ratownika medycznego, który będzie realizowany poprzez doskonalenie zawodowe, kursy specjalistyczne uprawniające do pracy na stanowisku kierownika zespołu ratownictwa medycznego oraz kursy kwalifikacyjne, zwiększające kompetencje zawodowe ratowników medycznych podejmujących pracę na oddziałach szpitalnych."

wybrał: Mariusz Mielcarek