Związki zawodowe: Starszy ratownik - tak, starsza pielęgniarka - nie!

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

Związki zawodowe: Starszy ratownik - tak,

starsza pielęgniarka - nie! 

Porozumienie Zawodów Medycznych zbiera obecnie podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Ustawa ta „określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia”.
Cały projekt przedmiotowej ustawy opublikowaliśmy w listopadowym wydaniu miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych. Teraz dla przypomnienia publikujemy załącznik nr 1 do tego projektu, w którym zawarto podział pracowników w poszczególnych grupach zawodowych oraz przypisany im tzw. współczynnik pracy.

Poniżej prezentuję, w jaki sposób podzielono naszą grupę zawodową - pielęgniarki i położne:
 

Przez współczynnik pracy należy rozumieć liczbę, przez którą ma być pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Obecnie to wynagrodzenie wynosi około 3 900 zł.
Tak więc najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla powyższych grup zawodowych według autorów projektu ustawy ma wynosić odpowiednio (proszę, nie jarajcie się poniższymi liczbami! - i tak na to nie ma środków finansowych):
- dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji - 5 850 zł,
- dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją - 6 825 zł,
- dla magistra pielęgniarstwa/ położnictwa ze specjalizacją - 7 800 zł.

Pytania do autorów projektu ustawy:
• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji?
• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata?

Odpowiedzi są oczywiste i sprowadzają się do stwierdzenia: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych potraktowało magistra i licencjata pielęgniarstwa i położnictwa na równi z wykształceniem średnim.
Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia pisała nie strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także „panie w czepkach”.
Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych?

Teraz zajmiemy się tą samą kwestią jedynie w kontekście grupy zawodowej ratownik medyczny. Tej grupie także przyznano bonus z racji tytułu „starszy”.

 


Tak. Pojawia się oprócz wykształcenia wymóg „starszy”! Za co?
Za sam staż pracy!

Wnioski:
- W przypadku zawodu ratownik medyczny mamy określenie „starszy”.
- W przypadku zawodu ratownik medyczny mamy w jednym przedziale płacowym (najwyższym) osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra.

Pytania do Porozumienia Zawodów Medycznych: 
• Dlaczego według Porozumienia Zawodów Medycznych ratownik medyczny z wykształceniem średnim ma mieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze równe wynagrodzeniu pielęgniarki lub położnej posiadającej tytuł licencjata lub magistra?
• Dlaczego pielęgniarka lub położna osiągnie współczynnik pracy „1,75” tylko wtedy, gdy zdobędzie tytuł specjalisty, natomiast ratownik medyczny - jako „starszy”?
• Dlaczego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych nie przyjęto podobnego rozwiązania, jak w przypadku ratownika medycznego, czyli odpowiednio: starsza pielęgniarka, położna? 
• Dlaczego w grupie zawodowej ratownik medyczny przyjęto rozwiązanie, że wskaźnik pracy  „2” przyznano osobom zarówno z tytułem licencjata, jak i magistra?

Mariusz Mielcarek